Stamboekreglement

Klik HIER voor een printbare versie van deze pagina

 • Inclusief wijziging I BALV 12/11/2004
 • Inclusief wijziging II ALV 19/05/2006 
 • Inclusief wijziging III ALV 25/05/2007
 • Inclusief wijziging IV ALV 30/5/2008
 • Inclusief wijziging V ALV 28/5/2010
 • Inclusief wijziging VI BALV 25/11/2011
 • Inclusief wijziging VII ALV 18/5/2012
 • Inclusief wijziging VIII ALV 23/5/2013
 • Inclusief wijziging IX ALV 29/5/2015
   

I. ALGEMEEN

Artikel 1

Het bestuur van de vereniging het Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland is belast met het aanhouden van een stamboek voor Arabische Volbloedpaarden in Nederland. Het draagt daarvoor de volle verantwoordelijkheid.

Het doet deze taak uitvoeren door de secretaris.

Het bestuur kan besluiten de secretaris - met diens instemming - bij de feitelijke uitoefening van zijn werkzaamheden te doen bijstaan door derden en kan daarvoor overeenkomsten afsluiten een en ander ontslaat de secretaris niet van zijn verantwoordelijkheid.

Fokkers aangesloten bij de Vereniging Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland geven hun medewerking aan de signalering en registratie van erfelijke gebreken van Arabische Volbloedpaarden

Artikel 2

Dit stamboekreglement neemt de terminologie over van de statuten en de andere: reglementen van de vereniging "Het Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland".

Artikel 3

Dit stamboekreglement kan geen bepalingen inhouden welke in strijd zouden zijn met de wetgeving dan wel de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. In geval van strijdigheid van bepalingen en/of interpretatieverschillen prevaleren - in volgorde - de wetgeving, de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 4

De inschrijving in het stamboek vindt plaats volgens de in dit reglement gestelde bepalingen.

Artikel 5

De stamboekcontrolecommissie controleert de correctheid van inschrijvingen volgens de geldende algemeen aanvaarde internationale normen en brengt daarover jaarlijks verslag uit aan de algemene vergadering.

Artikel 6

Onverminderd het gestelde in artikel 5 kan de stamboekcontrolecommissie op verzoek van het bestuur advies uitbrengen betreffende de inschrijving in het stamboek. Deze commissie heeft voorts een algemeen adviserende taak op grond waarvan zij ongevraagd adviezen met betrekking tot registratie kan uitbrengen aan het bestuur.

Artikel 7

Het bestuur kan een inspecteur benoemen. De inspecteur werkt onder de verantwoordelijkheid en in opdracht van het bestuur.

De taak van deze inspecteur bestaat uit:

a. het assisteren bij de, realisatie van het inschrijvingsbeleid, en

b. het assisteren bij de realisatie van het door het bestuur, op advies van de fokkerijcommissie, vastgesteld fokbeleid.

Artikel 8

De functie van inspecteur is niet verenigbaar met die van lidmaatschap van het dagelijks bestuur. De inspecteur kan een onkostenvergoeding ontvangen.

 

Artikel 9

Indien de omvang van de taak dit noodzakelijk maakt kan het bestuur de inspecteur doen

bijstaan door adjunct-inspecteurs. De adjunct-inspecteurs werken onder toezicht van en zijn verantwoording schuldig aan de inspecteur. Zij kunnen een onkostenvergoeding ontvangen.

Artikel 10

Het bestuur kan één of meer veulencontroleurs benoemen. De veulencontroleur werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

De taak van de veulencontroleur bestaat onder meer uit het schetsen van ter inschrijving in het stamboek aangeboden veulens en het controleren van de gegevens van de, moeder, alsmede het uitvoeren van handelingen ter voorbereiding van de bepaling van de afstamming (bloedgroepenonderzoek, DNA technieken e.d.).

Artikel 11

1. De in het stamboek ingeschreven paarden worden aangeduid met een naam, een volgnummer van inschrijving en een aanduiding van het stamboek van eerste registratie, die niet voor wijziging of toevoeging vatbaar zijn.

2. Stalnamen en/of daarvan afgeleide namen kunnen -tegen betaling van een door het bestuur vastgestelde bedrag - voor registratie in aanmerking komen en in de naam van het paard tot uitdrukking worden gebracht.

3. Een naam van een te registreren paard is gebonden aan een maximum aantal van 32 posities, inclusief spaties en leestekens. Cijfers zijn niet toegestaan. Wel dienen de gebruikte karakters voor te komen in het Nederlandse en/of Engelse alfabet.

4. In het geval van verwarring stichtende, onwelvoeglijke en/of krenkende namen -zulks ter beoordeling van het bestuur - is het bestuur bevoegd de eerstgegeven naam voor registratie te weigeren en de eigenaren in de gelegenheid te stellen een andere naam te kiezen.

5. Het gebruik van een naam, die reeds in één van de door de WAHO erkende stamboeken voorkomt is niet toegestaan. Indien een dergelijke naam. ter registratie wordt aangeboden, is het bestuur - na de fokker in de gelegenheid gesteld te hebben een andere naam aan te bieden - gerechtigd het paard onder een andere naam te registreren. Deze bepaling is niet van toepassing op import-paarden.

6. Geïmporteerde paarden worden geregistreerd met de naam, waaronder ze in het stamboek van geboorte zijn ingeschreven. Eventuele naamswijzigingen worden geregistreerd, met de oorspronkelijke naam. "tussen haakjes" als toevoeging.

7. Namen van paarden die nimmer geregistreerd zijn in enig WAHO stamboek kunnen gewijzigd worden onder de volgende voorwaarden:

a.            indien het paard nog nooit is ingeschreven voor - of heeft deelgenomen aan -  een evenement exclusief voor Arabische Volbloedpaarden onder de huidige naam, DNA en gegevens van het paard nog niet zijn verstuurd naar  het DNA typeringslaboratorium onder de huidige naam en

b.            met schriftelijke toestemming van de fokker van het paard

Artikel 12

Volgens nader door het bestuur te bepalen regels, kunnen aan paarden die in het stamboek ingeschreven zijn, premies en/of predikaten worden toegekend, overeenkomstig een premie- c.q. predikatenstelsel dat door het bestuur is vastgesteld.

II. VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING

A. ALGEMEEN

Artikel 13

Tot inschrijving in het stamboek zal alleen worden overgegaan als aan de bepalingen van dit reglement is voldaan.

Artikel 14

In het stamboek kunnen uitsluitend als Arabische Volbloedpaarden worden ingeschreven paarden van leden van de vereniging "het Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland", die

a. veulens zijn van ouders die beiden in het stamboek zijn of zouden kunnen worden ingeschreven, of

b. voorkomen in enig stamboek of register voor Arabische volbloedpaarden dat door de "World Arabian Horse Organization" (WAHO) als zodanig is erkend.

Artikel 15

1. Het bestuur kan:

i de opgegeven afstamming van een paard wijzigen indien deze onjuist blijkt te zijn en/of

ii de inschrijving weigeren of ongedaan maken, indien de identiteit van het paard niet is vastgestellen en/of de vastgestelde feitelijke afstamming daar aanleiding toe geeft.

Voor eventuele financiële gevolgen van het onder lid 1 gestelde kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 16

Inschrijving vindt alleen plaats wanneer alle kosten zijn voldaan.

Artikel 17

Gegevens van paarden waarvan de inschrijving op grond van de bepalingen uit dit reglement niet kan plaatsvinden, kunnen op schriftelijk verzoek van de eigenaar op het secretariaat bewaard worden, echter buiten verantwoordelijkheid van de vereniging.

B. IN NEDERLAND GEBOREN VEULENS

Artikel 18

Niet eerder in een ander WAHO-stamboek ingeschreven veulens kunnen in het stamboek worden ingeschreven, indien:

a. de vader

 1. een in overeenstemming met het Hengstenkeuringsreglement van de Vereniging tot de dekdienst toegelaten hengst is, of
 2. een buitenlandse hengst is, die is toegelaten tot de dekdienst overeenkomstig de in het betreffende buitenland geldende wetgeving of regels van de betreffende - door de WAHO erkende - stamboekinstelling

en:
       
b.de moeder

 1. in het stamboek van de vereniging is ingeschreven.
 2. een draagmoeder is waarvan alle relevante informatie t.b.v. registratie beschikbaar is

Artikel 19

a. Daarnaast kunnen veulens in het stamboek worden ingeschreven waarvan de moeder in het stamboek is ingeschreven en waarvan de vader een niet-(goed)gekeurde hengst is, ingeschreven in enig WAHO erkend stamboek. Veulens van niet-(goed)gekeurde hengsten worden geregistreerd na betaling van het hiervoor jaarlijks op de ledenvergadering vast te stellen tarief.

b. Alleen voor veulens, waarvan de vader ten tijde van de dekking een AVS geregistreerde twee 2 jarige hengst was, is het mogelijk om de betaling onder artikel 19 sub a. terug te vorderen indien de betreffende hengst, uiterlijk in het kalenderjaar dat hij 3 jaar oud zal worden, bij het AVS wordt goedgekeurdvoor de dekdienst.

Artikel 20

De inschrijving geschiedt pas, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. Een voor het stamboek acceptabel en correct ingevuld en ondertekend bewijs van dekking en veulenaangifte binnen twee weken na de geboorte van het veulen op het stamboekkantoor zijn ontvangen

b. Het veulen is geschetst, DNA materiaal is afgenomen, er is een ISO conforme transponder is geimplanteerd en dat alle hierop van toepassing zijnde materialen en papieren zijn ingestuurd naar het stamboekkantoor - door een EU erkende dierenarts of paspoortconsulent

c. Het DNA materiaal door een van bestuurswege aangewezen laboratorium is gecontroleerd op correcte afstamming en genetische mutatie voor SCID (Severe Combined Immuno Deficiency) en CA (Cerebellar Abiotrophy). Een conformatie van deze controle zal worden ingevoegd op de desbetreffende pagina in het paardenpaspoort. Uitslagen van genetische mutatietesten worden niet vermeld in het paardenpaspoort, op het bewijs van inschrijving of in het stamboekregister. 

d. Alle op de registratie van toepassing zijnde kosten volgens de geldende tarievenlijst zijn voldaan.
 

Artikel 21

1. Bij dood-geboorte of sterven van een niet aangemelde veulen dient onverwijld het secretariaat te worden verwittigd onder gelijktijdige opzending van het geboortebericht en het bijbehorende dekbewijs.

2. Het dekbewijs dient eveneens naar het secretariaat te worden opgestuurd wanneer de merrie gust gebleven is, onder vermelding van dit feit.

C. IMPORT

Artikel 22

1. De inschrijving van geïmporteerde paarden geschiedt als aan de volgende voorschriften is voldaan:

a. het originele stamboekcertificaat - afgegeven door de registrerende organisatie van het land van herkomst - is op het secretariaat ontvangen, en

b. het originele exportcertificaat - door de bevoegde organisatie van het land van herkomst verstrekt -is op het secretariaat ontvangen, en

c. van het WAHO-erkende stamboek uit het land van herkomst bloedgroepen en/of DNA patronen zijn ontvangen van het betreffende paard en -zo mogelijk - het vader- en moederpaard, en

d. er is een schets opgemaakt en de daarop vermelde gegevens zijn door of namens de eigenaar voor akkoord getekend, en

e. alle gegevens zijn met elkaar in overeenstemming.

2. Het bestuur is bevoegd een gelegaliseerde vertaling te eisen van buitenlandse certificaten, dan wel op kosten van de eigenaar een gelegaliseerde vertaling te laten maken.

3. Het bestuur is bevoegd om - zonder opgave van redenen - een controle te doen plaatsvinden op de correctheid van de opgegeven afstamming middels bloedgroepenonderzoek en/of DNA-technieken de kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar.

Artikel 23

Artikel 22 is eveneens van toepassing op paarden die eerder in het stamboek ingeschreven zijn geweest of die door een lid van de vereniging van een buitenlandse eigenaar hetzij gehuurd worden, hetzij onder enigerlei andere benaming ter beschikking zijn gekregen.

III. BEW1JS VAN INSCHRIJVING

Artikel 24

Indien voldaan is aan de bepalingen van dit stamboekreglement, dan wordt een bewijs van inschrijving uitgegeven.

Dit bewijs vermeldt in ieder geval:

a. De naam van het paard, de afstamming, de kleur en aftekeningen, geboortedatum, geslacht, het volgnummer, en

b. een tenaamstelling, die aangeeft welk lid van de vereniging geacht wordt de eigenaar van het paard te zijn voor zover het gaat om zaken en handelingen die de vereniging en/of het stamboek betreffen, en de fokker van het paard, zijnde ofwel ten aanzien van een in Nederland geboren veulen de eigenaar of bij de stamboekadministratie geregistreerde huurder van de moeder ten tijde van de dekking zoals vermeld op het dekbewijs, ofwel ten aanzien van een geïmporteerd paard diegene die als fokker vermeld wordt op het buitenlandse stamboekbewijs. 

Artikel 25

Op de eigenaar van een paard berust de verplichting het hem verstrekte bewijs van inschrijving van dat paard te controleren en eventuele onvolkomenheden onverwijld te melden aan het secretariaat. Indien kleur of aftekeningen van een ingeschreven paard veranderen, indien een hengst gecastreerd wordt of indien het paard gestorven is, dient dit onmiddellijk aan het secretariaat gemeld te worden.

Artikel 26

1. Het afgegeven bewijs van inschrijving blijft eigendom van de vereniging en is slechts geldig indien het in bezit is van de eigenaar van het betreffende paard. Het dient op eerste verzoek van het bestuur aan het secretariaat te worden opgestuurd.

Artikel 27

Na de verkoop of dood van een ingeschreven paard dient het bewijs van inschrijving binnen 2 weken te worden opgestuurd naar het secretariaat onder vermelding van de reden van retourneren. Na ontvangst zal het paard worden gescheiden van de geregistreerde eigenaar. Dit lid ontvangt hiervan een confirmatie van vrijwaring middels een afgestempelde kopie van het ingestuurde document. Het origineel zal in het dossier paard worden bewaard voor referentie, overschrijding of export, indien van toepassing.

Artikel 28:

Het bestuur is bevoegd leden van de vereniging een boete op te leggen wanneer nalatigheid met betrekking tot de artikelen 25 t/m 27 vastgesteld wordt.

Artikel 29

De tenaamstelling van een bewijs van inschrijving kan slechts gewijzigd worden:

a. op schriftelijk verzoek van de nieuwe eigenaar of met schriftelijke toestemming van de laatste op het secretariaat bekende eigenaar, en

b. na voldoening van het daarvoor verschuldigde bedrag aan de penningmeester van de vereniging.

Artikel 30

Bij verlies van het bewijs van inschrijving dient hiervan zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt aan de secretaris. Een duplicaat kan worden verstrekt

a. op schriftelijk verzoek of met schriftelijke toestemming van de eigenaar, en

b. twee weken na publicatie van de vermissing op de website van de vereniging, en

c. na betaling van een voor dit duplicaat verschuldigd bedrag aan de penningmeester van de vereniging.

Indien het bewijs van inschrijving alsnog wordt teruggevonden, dient het duplicaat terstond te worden geretourneerd aan het secretariaat.

Artikel 31

Ten behoeve van de inschrijving van een paard in een buitenlands stamboek kan op schriftelijk verzoek of met schriftelijke toestemming van de eigenaar een exportcertificaat worden uitgegeven. Het exportcertificaat mag bij de feitelijke uitvoer van het paard niet ouder zijn dan 3 maanden. Het certificaat wordt door de secretaris rechtstreeks aan de betreffende buitenlandse secretaris toegezonden.

I

V.EXPORT

Artikel 32

1. Een exportcertificaat wordt verstrekt indien aan de volgende voorschriften is voldaan:

a. het paard is in opdracht van het stamboek geschetst, en

b. de schets is in overeenstemming met de gegevens van het betreffende paard, en

c. de verschuldigde kosten zijn voldaan aan de penningmeester van de vereniging.

d. DNA of bloedgroepen/bloedbeeld van het paard en beide ouders bekend is, en het
originele stamboekcertificaat, afgegeven door de registrerende instantie van het land van
herkomst, op het stamboeksecretariaat is ontvangen.

2. Indien een exportcertificaat wordt aangevraagd nadat het paard feitelijk geëxporteerd is, zijn alle extra kosten die de uitgifte van het exportcertificaat met zich meebrengt, voor rekening van de eigenaar of de aanvrager.

Artikel 33

Het exportcertificaat vermeldt in ieder geval:

a. de naam van het paard, de afstamming, de kleur en aftekeningen, geboortedatum, geslacht, het volgnummer, en

b. de naam van de oude en van de nieuwe eigenaar, en

c. een schets van het paard.

V. DNA en BLOEDGROEPENONDERZOEK

Artikel 34

1 Het bestuur is bevoegd om -zonder opgave van redenen -het bloedgroepenpatroon van hengsten, merries en veulens te doen (her)controleren door een door het bestuur aangewezen laboratorium. Met de term "bloedgroepenonderzoek" zoals die in dit reglement wordt gebruikt, is mede bedoeld iedere vorm, van onderzoek van weefsel, haren en haarwortels waarbij gebruik gemaakt wordt van DNA-technieken conform internationaal aanvaarde criteria.

2. Het bloedgroepenonderzoek dient slechts ter verificatie en is op zichzelf geen basis voor inschrijving.

3 Behalve in gevallen als onder artikel 20, 22 en 35 zijn de kosten van bloedgroepenonderzoek voor de vereniging.

4. Indien een eigenaar zijn medewerking aan een bloedgroepenonderzoek weigert, kan het betrokken paard uit het stamboek worden verwijderd, dan wel inschrijving geweigerd worden.

Artikel 35

1. Het bloedgroepenpatroon dient in ieder geval bekend te zijn:

a. van alle hengsten, nadat ze voor de eerste maal voor de dekdienst zijn goedgekeurd, en zo mogelijk van de merries, van welke voor de eerste maal een zoon is goedgekeurd voor de dekdienst

b. van hengsten, die niet zijn goedgekeurd of op de keuring zijn verschenen, maar die op aanvraag eigen merries dekken

c. van alle ter registratie en inschrijving aangeboden veulens, importpaarden en -zo mogelijk -ouders van importpaarden.

2. De kosten van een eventueel bloedgroepenonderzoek, als bedoeld in het eerste lid komen geheel of gedeeltelijk ten laste van de eigenaar. Het bestuur is bevoegd hiervan ontheffing te verlenen.

Artikel 36

1. Indien bij vaststelling van het bloedgroepenpatroon blijkt, dat dit de opgegeven afstamming niet ondersteunt, heeft het bestuur het recht ten aanzien van het paard en zijn/haar afstammelingen:

a. de afstamming te corrigeren en/of

b. de inschrijving te weigeren en/of

c. de inschrijving ongedaan te maken.

2. Voor eventuele financiële gevolgen van het onder 1 gestelde kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

3. Indien de afstamming van een paard wordt gecorrigeerd, is het bestuur bevoegd om de fokker van het paard een boete op te leggen.

4. Indien sprake blijkt van fout of grove schuld aan de zijde van de fokker en/of de eigenaar van de hengst, zal in alle gevallen overgegaan worden tot het ongedaan maken van de inschrijving, respectievelijk de weigering daarvan.

VI. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 37

1. Onder het begrip "dekking" wordt mede verstaan: inseminatie met vers, gekoeld of in bevroren toestand bewaard sperma.

2. Inseminatie met sperma van een hengst, die reeds langer dan 5 jaren dood is, is niet toegestaan behoudens na vooraf verkregen toestemming van het bestuur.

Het toepassen van bijzondere, niet-natuurlijke voortplantingstechnieken zoals embryotransplantatie is niet toegestaan, behoudens vooraf verkregen toestemming van het bestuur.

3. Het in de statuten en reglementen gehanteerde begrip "eigenaar" is niet identiek aan het juridische eigendomsbegrip. Als eigenaar volgens statuten en reglementen wordt aangemerkt:
de indiener van een geboortebericht van een paard, tevens degene op wiens naam de moeder van het veulen is geregistreerd, respectievelijk de importeur op wiens naam een door het betreffende buitenlandse zusterstamboek vertrekt exportcertificaat is verstrekt en/of de in de administratie van het stamboek geregistreerde eigenaar van het betrokken paard.

4. 4. Bij een verzoek tot overschrijving van een reeds geregistreerd paard op naam van een nieuwe eigenaar, dient een schriftelijk en ondertekend verzoek van de nieuwe eigenaar te worden gevoegd. Hiermee verklaart deze dat het paardenpaspoort en eventuele andere, bij het paard behorende documenten, op rechtmatige wijze zijn verkregen en wordt aan een door de bevoegde rechter vastgestelde eigendomsverhouding, indien het betreffende vonnis "in staat van gewijsde is" of indien dit vonnis "uitvoerbaar bij voorraad is verklaard", gelijkgesteld.

5. De vereniging is nimmer aansprakelijk voor de juistheid en de gevolgen van de vermelding van een natuurlijk persoon of rechtspersoon als fokker of als eigenaar in enig bewijs van inschrijving, een paspoort, catalogi, haar administratie of welke andere publicatie of document dan ook.

6. Hengsten geregistreerd bij het AVS kunnen in aanmerking komen voor een castratiepremie. De uiterste datum, dat alle benodigde documenten voor een castratiepremie-aanvraag in bezit van het stamboekkantoor moeten zijn, is 31 december van het jaar dat de hengst 3 jaar oud is geworden, ongeacht of er is deelgenomen aan een veterinaire- of premiekeuring voor hengsten. Zonder leeftijdslimiet, indien de hengst drager is van de genetische mutaties SCID, CA en/of LFS.
Indien de hengst als veulen verplicht is getest op dna mutaties ten tijde van de veulenaangifte, zal bovenop de castratiepremie het bedrag van de verrichte mutatietesten worden gerestitueerd.

VII. STRAFBEPALINGEN EN BEROEP

Artikel 38

Het niet nakomen van, of opzettelijk handelen in strijd met, dan wel het valselijk voldoen aan, alsmede de poging om valselijk te voldoen aan enige verplichting bij dit reglement aan de leden de vereniging opgelegd, kan door het bestuur worden gestraft overeenkomstig artikel 30 van de statuten.

Artikel 39

1. inzake inschrijvingsgeschillen kan een lid van de vereniging zich wenden tot de Commissie van Beroep. Het bestuur is gehouden op basis van het door de Commissie van Beroep uitgebrachte rapport het aan het geschil ten grondslag liggende besluit opnieuw in overweging te nemen.

2. Tegen boetes, opgelegd op grond van dit reglement, kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep voor zover de boete ten minste € 150,- per geval bedraagt.