Statuten

Rep No: 17.353 na Statutenwijziging dd. 7 juni 1995

Klik HIER voor een printbare versie van deze pagina

ALGEMEEN

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam:"VERENIGING ARABISCHE VOLBLOEDPAARDEN STAMBOEK IN NEDERLAND”.

2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

DUUR EN VERENIGINGJAAR

Artikel 2.

1 De vereniging is opgericht op zesentwintig juni negentienhonderd tachtig, ter uitvoering van een besluit van het algemeen bestuur van de "Vereniging Arabische Paardenstamboek in Nederland” (welke vereniging oorspronkelijk is opgericht op eenentwintig februari negentienhonderd vijfendertig) en is een voortzetting van de volbloedafdeling van laatstgenoemde vereniging en duurt voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3.

1. De vereniging stelt zich ten doel: het bewaken, waarborgen en bevorderen van de fokkerij in Nederland van raszuivere Arabische volbloedpaarden zoals bedoeld in de richtlijnen en bepalingen van de WORLD ARABIAN HORSE ORGANIZATION (“WAHO”) en de EUROPEAN CONFERENCE OF ARAB HORSE ORGANIZATIONS (“ECAHO”).

2. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst ter verdeling onder de leden.

 Artikel 4.

De vereniging tracht haar doel te bereiken in het bijzonder door:

a. het aanleggen, bijhouden en bewaken van een stamboek van raszuivere Arabische volbloedpaarden in Nederland;

b. het houden van keuringen en het bevorderen van het gebruik van het volbloedpaard in de sport; het publiceren van behaalde resultaten daarin en het toekennen van predikaten;

c. het geven van advies en voorlichting omtrent de rasfokkerij in de meest uitgebreide zin;

d. het onderhouden van contacten en het bevorderen van de samenwerking met buitenlandse stamboekorganisaties met een gelijk of gelijksoortig doel;

e. het lidmaatschap van de 'WAHO" en van de “ECAHO" als Member;

f. het propageren van het Arabische volbloedpaard als fokdier en gebruikspaard in binnen- en buitenland, door het verstrekken van informatie, organiseren van shows, ondersteunen van prestatie-evenementen, deelnemen aan buitenlandse shows, adverteren en al het mogelijke dat als propaganda voor het Arabische volbloedpaard kan dienen;

g. het nemen van zodanige maatregelen, dat er steeds een voldoende aantal bekwame juryleden beschikbaar is om Arabische volbloedpaarden te beoordelen;

h. het opkomen voor de belangen van (alle) fokkers van Arabische volbloedpaarden in Nederland in zoverre deze niet strijdig zijn met belangen van andere fokkers van Arabische volbloedpaarden in Nederland;

i. het uitgeven of doen uitgeven van een periodiek informatieblad;

j. het periodiek uitgeven van een opvolgend gebonden stamboekregister, dat voldoet aan de eisen van de "WAHO", met tussentijdse jaarlijkse publicatie van de nieuwe inschrijvingen;

k. het afgeven van identificatie-certificaten aan ingeschreven paarden, hun sperma, eicellen en embryo's, zoals vereist volgens de Europese regelgeving en conform de richtlijnen van de 'WAHO";

l. alle andere wettige middelen, die aan het doel beantwoorden.

STAMBOEKHOUDING

Artikel 5.

1 De vereniging schrijft slechts Arabische volbloedpaarden in, die voldoen aan de eisen welke ten aanzien van de registratie worden gesteld in het stamboekreglement.

2. Het stamboekreglement wordt op voorstel van het bestuur der vereniging door de algemene vergadering vastgesteld. Nationale en internationale regelgeving, inclusief die van de "WAHO” en "ECAHO" voor dergelijke stamboeken dienen in acht genomen te worden met het oog op het (internationale) handelsverkeer.

 Artikel 6.

1 Op aanwijzing van de "WAHO" kan de afstamming van in het stamboek ingeschreven paarden gecorrigeerd/gerectificeerd worden, dan wel inschrijving geweigerd of ongedaan gemaakt worden.

2. Voor eventuele financiële gevolgen van het onder 1 gestelde kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTEN EN DONATEURS

Artikel 7.

De vereniging bestaat uit:

a. leden: als zodanig kunnen door het bestuur der vereniging worden toegelaten natuurlijke personen van zestien jaar en ouder en rechtspersonen, mits men een in het register van de vereniging ingeschreven volbloedpaard op zijn naam geregistreerd heeft.

De leden verplichten zich jaarlijks een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag als contributie te betalen. Zij oefenen het stemrecht in de algemene vergadering uit en ontvangen het verenigingsorgaan.

b. ereleden: als zodanig kunnen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering personen worden benoemd, die zich voor de vereniging of de fokkerij van Arabische volbloedpaarden in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Zij oefenen het stemrecht in de algemene vergadering uit en ontvangen het verenigingsorgaan.

leden van verdienste: als zodanig kunnen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering personen worden benoemd, die zich voor de vereniging of de fokkerij van Arabische volbloedpaarden op bijzondere wijze hebben ingezet. Zij oefenen het stemrecht in de algemene vergadering uit en ontvangen het verenigingsorgaan.

 Artikel 8.

1. Teneinde als lid van de vereniging toegelaten te kunnen worden is schriftelijke aanmelding ten kantore van de vereniging vereist onder overlegging van de daartoe door het bestuur wenselijk geachte bescheiden.

2. Indien daarvoor naar het oordeel van het bestuur zeer bijzondere redenen zijn, heeft het bestuur 

het recht het lidmaatschap te weigeren. Alsdan deelt de secretaris de betrokkene dit binnen veertien dagen bij aangetekend en gemotiveerd schrijven mede. De aanvrager kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de commissie van beroep.

Artikel 9.

Het lidmaatschap eindigt door:

a. het niet meer voldoen aan het gestelde in artikel 7 sub a. In geval een lid niet meer voldoet aan het gestelde in artikel 7 sub a omdat er geen volbloedpaard meer ten name van het betrokken lid in het register van de vereniging staat ingeschreven, eindigt zijn lidmaatschap alsdan aan het einde van het kalenderjaar, volgend op het kalenderjaar, waarin gemelde inschrijving in het register van de vereniging is beëindigd.

Deze bepaling kan op verzoek van het lid door het Bestuur terzijde worden gesteld, indien het lid langer dan een periode van vijf aaneensluitende jaren lid van de vereniging en eigenaar of houder van een volbloedpaard is geweest;

b. schriftelijke opzegging door het lid ten kantore van de vereniging, tenminste een maand voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar. Het lidmaatschap eindigt dan aan het einde van het lopende jaar, tenzij het lid eerdere beëindiging wenst; in het laatste geval wordt betaalde contributie niet gerestitueerd;

c. overlijden van een lid.

d. opzegging door de vereniging wegens het niet voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging. De betrokkene dient daarvan tenminste een maand van tevoren in kennis te worden gesteld. De betrokkene kan eerst weer als lid worden toegelaten, als alle verschuldigde gelden, alsmede een door het bestuur overeenkomstig het huishoudelijk reglement op te leggen boete, zijn voldaan;

e. ontzetting krachtens gemotiveerd besluit van het bestuur;

f. in geval van faillissement van een rechtspersoon voorts: door opzegging door de curator na het onherroepelijk worden van de uitspraak tot faillietverklaring; en

g. in geval van een rechtspersoon voorts: door ontbinding.

Artikel 10.

In geval van faillissement of surséance van betaling van een lid wordt iedere schuld van het betreffende lid aan de vereniging onmiddellijk opeisbaar en is het bestuur bevoegd om voorafgaande betaling te verlangen van aan de vereniging verschuldigde bedragen.

Artikel 11.

1. Als donateurs kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen worden toegelaten, die, zonder de aan het lidmaatschap verbonden rechten te genieten, de vereniging steunen met een jaarlijkse donatie.

2. Het minimum van de donaties wordt door het bestuur bepaald, waarbij als uitgangspunt geldt, dat dit het bedrag aan kosten voor een abonnement op het verenigingsorgaan te boven gaat.

3. Donateurs hebben als toehoorders toegang tot de algemene vergadering en ontvangen het verenigingsorgaan.

KEUREN VAN HENGSTEN

Artikel 12.

1. De vereniging onderwerpt in haar stamboek ingeschreven hengsten, welke haar daartoe worden aangeboden, aan een keuring voor dekking van merries.

2. De keuringen in het eerste en tweede lid bedoeld, zullen overeenkomstig de ter zake in het keuringsreglement vastgestelde regels geschieden.

3. Het keuringsreglement zal voldoen aan de voorschriften ter zake van de toepasselijke verbindende regelgeving.

ORGANEN DER VERENIGING

Artikel 13.

De organen van de vereniging zijn:

a. de algemene vergadering;

b. het bestuur der vereniging;

c. het dagelijks bestuur der vereniging.

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14.

1. De algemene vergadering wordt gevormd door de leden der vereniging, voorzover zij niet geschorst zijn en mits zij tijdig aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan. Degenen, die niet aan deze voorwaarden voldoen, hebben geen toegang tot de algemene vergadering tenzij door het bestuur anders is bepaald.

Stemgerechtigd is een lid na een lidmaatschap van tenminste zes kalendermaanden. Elk stemgerechtigd lid heeft één stem. Ingeval van geschil over de uitoefening van het stemrecht is het bestuur bevoegd te bepalen dat in het geheel geen stemrecht wordt uitgeoefend door de betrokken personen.

2. Stemmen bij volmacht is toegestaan.

Een lid kan zich onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering, voldoende volmacht, in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging. Een lid kan daarbij slechts voor één mede-lid als gevolmachtigde optreden.

3. Ereleden, leden van verdienste en donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering, onderscheidenlijk als adviseurs en toehoorders.

4. Op uitnodiging van het dagelijks bestuur kunnen ook andere personen de algemene vergadering bijwonen.

5. Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken, tenzij de voorzitter der vergadering anders beslist. Besluitvorming geschiedt - voor zover niet de statuten anders bepalen - bij een eenvoudige meerderheid van de stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Blanco stembiljetten en/of onduidelijk ingevulde stembiljetten worden buiten beschouwing gelaten.

6. Stemming over personen geschiedt schriftelijk en anoniem. Verkiezing bij acclamatie is toegestaan indien er slechts één kandidaat is.

Wanneer bij eerste, stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen van het aantal uitgebrachte stemmen (méér dan vijftig procent van het aantal uitgebrachte geldige stemmen), heeft een tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten met het meeste aantal stemmen. Is hierbij nog geen volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen verkregen, dan beslist het lot.

Het bepaalde in het vorige artikel is voor zoveel mogelijk van toepassing.

7. Tot het stellen van kandidaten voor vacatures in het bestuur zijn naast het bestuur, tenminste tien gewone leden der vereniging bevoegd. De kandidaatstelling (ondertekend door de hiervoor bedoelde leden) en een door de kandidaat ondertekende schriftelijke verklaring dat hij een eventuele benoeming aanvaardt, dienen tenminste drie weken voor de te houden vergadering ten kantore van de vereniging te worden ingediend.

Artikel 15

1. Tenminste éénmaal per jaar wordt er een algemene vergadering gehouden. Deze dient steeds voor de eerste juni plaats te vinden.

2. Het bestuur der vereniging is te allen tijde bevoegd buitengewone algemene vergaderingen te beleggen.

3. Een voorgenomen gewone, of buitengewone algemene vergadering wordt door voorzitter en secretaris tijdig aangekondigd in het verenigingsorgaan of bij brieven aan de leden;

4. De aankondiging van een gewone algemene vergadering geschiedt ten minste twee maanden tevoren. De aankondiging van deze vergadering gaat steeds vergezeld van een concept-agenda en van een uitnodiging aan leden om tot uiterlijk vier weken voor de vergadering, schriftelijk en gemotiveerd agendapunten voor te dragen. In geval van voorgenomen verkiezing van functionarissen, ontvangen de leden door de zorg van het bestuur tenminste vier weken vóór de vergadering de namen van personen die door het bestuur worden voorgedragen.

De definitieve agenda wordt tenminste twee weken voor de vergadering aan de leden toegestuurd.

5. De aankondiging van een buitengewone algemene vergadering geschiedt tenminste vier weken vóór de vergadering. In geval van voorgenomen verkiezing van functionarissen gaat de aankondiging steeds vergezeld van de voordracht(en) respectievelijk voorstellen van het bestuur.

De definitieve agenda wordt tenminste twee weken voor de vergadering aan de leden toegestuurd.

6. Het bestuur is gehouden een buitengewone algemene vergadering te beleggen, indien ten minste vijftig gewone leden -of zo dat minder is, tien procent der gewone leden -een daartoe strekkend schriftelijk verzoek indienen. Dit verzoek houdt de voorstellen in welke de voorstellers behandeld willen zien. De vergadering wordt alsdan gehouden binnen één maand na de eerstvolgende verschijning van het verenigingsorgaan en in elk geval binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek.

De aankondiging van een buitengewone algemene vergadering op initiatief van de leden geschiedt ten minste twee weken voor de vergadering.

7. In geen der vergaderingen wordt gestemd over punten die niet op de agenda staan.

 Artikel. 16.

Behoudens hetgeen bij statuten en reglementen overigens aan de algemene vergadering is opgedragen, heeft deze tot taak:

a. het bepalen van het algemene beleid van de vereniging;

b. goedkeuring van het door het bestuur der vereniging uit te brengen verslag betreffende de staat en werkzaamheden der vereniging over het afgelopen verenigingsjaar;

c. goedkeuring van het door het bestuur der vereniging uit te brengen financieel verslag, de balans en de staat van de baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar;

d. vaststelling van de begroting van inkomsten en uitgaven voor het lopende verenigingsjaar en goedkeuring van de voorlopige begroting voor het aanstaande verenigingsjaar;

e. vaststelling van de volgens de reglementen verschuldigde kosten voor in- en overschrijvingen, heffingen enzovoorts, alsmede het definitief vaststellen van de tarieven, welke door het bestuur in onvoorziene gevallen bij wijze van voorlopige voorziening in het afgelopen verenigingsjaar zijn vastgesteld;

f. het jaarlijks verkiezen van een kascontrolecommissie die belast is met de jaarlijkse controle van de financiële bescheiden van de penningmeester;

g. het jaarlijks verstrekken van de opdracht tot controle van de financiële administratie aan een extern accountant, welke opdracht ook stilzwijgend kan worden gecontinueerd;

h. het verkiezen van de commissie van beroep;

i. het verkiezen van de stamboekcontrolecommissie;

HET BESTUUR

Artikel 17.

1. Het bestuur der vereniging bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen, waarvan de meerderheid wordt gekozen uit de leden van de vereniging (daaronder begrepen de bestuurders van de ledenrechtspersonen als bedoeld in artikel 7 lid a) en als hierna bij lid 2 van dit artikel te bepalen; bestuursleden worden gekozen voor een tijdvak van drie jaar, zulks met dien verstande dat de meerderheid der bestuursleden fokkers, houders of eigenaren dienen te zijn, zoals omschreven door de "WAHO".

Verkiesbaar zijn slechts en alleen natuurlijke personen, die de leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt en de zeventig jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

Als lid van de vereniging zijn verkiesbaar natuurlijke personen en/of bestuurders van rechtspersonen, die tenminste één verenigingsjaar stemgerechtigd lid zijn.

Meerdere leden van een gezin danwel een huishouding kunnen niet gelijktijdig deel uitmaken van het bestuur der vereniging.

2. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen voor een tijdvak van drie jaar, met dien verstande, dat hij als bestuurslid aftreedt uiterlijk in de eerste algemene vergadering in het kalenderjaar, waarin hij de leeftijd van zeventig jaren bereikt; secretaris en penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst op de eerstvolgende bestuursvergadering, die binnen drie weken na de verkiezingsvergadering moet hebben plaatsgevonden, uit de overige bestuursleden de -vice-voorzitter, de tweede secretaris en de tweede penningmeester aan. Deze hebben tot taak de vervanging van voorzitter, secretaris of penningmeester in voorkomend geval.

Cumulatie van bestuursfuncties in één persoon is mogelijk, zulks met uitzondering van de functies van voorzitter en secretaris.

De namen van de bestuursleden met hun functies dienen in het eerstvolgende nummer van het verenigingsorgaan gepubliceerd te worden.

 Artikel 18.

1. Ieder jaar treedt een aantal der bestuursleden af volgens een door het bestuur der vereniging vastgesteld rooster, daarbij er zorg voor dragend dat geen van de bestuursleden langer dan drie jaar in één termijn zitting heeft. De in tussentijdse vacatures verkozen bestuursleden treden af op het tijdstip waarop diegenen wier plaats zij innemen zouden hebben moeten aftreden. Aftredende bestuursleden zijn mits zij de zeventig jarige leeftijd nog niet hebben bereikt terstond herkiesbaar. Een bestuurslid treedt af uiterlijk in de eerste algemene vergadering in het kalenderjaar, waarin hij de leeftijd van zeventig jaren bereikt.

2. De voorzitter en de secretaris kunnen niet gelijktijdig aftreden krachtens het hiervoor in lid 1 bedoelde rooster.

3. Het bestuur stelt voor het vervullen van een vacature in het bestuur een voordracht samen.

4. Aan de leden wordt, op een nader bij huishoudelijk reglement te regelen wijze, gelegenheid gegeven kandidaten te stellen.

 Artikel 19.

Behoudens hetgeen bij statuten en reglementen overigens aan het bestuur der vereniging is opgedragen, is het belast met:

a. toezicht op de uitvoering van besluiten van de algemene vergadering door het dagelijks bestuur;

b. de handhaving van de statuten en reglementen van de vereniging;

c. de benoeming van de voorzitters en leden van de vaste commissies van advies en bijstand;

d. het instellen van commissies met bijzondere tijdelijke opdrachten uit de leden, zonodig aangevuld met externe deskundigen;

e. het benoemen en ontslaan van functionarissen in dienst der vereniging, alsmede het aanstellen en ontslaan van adviseurs;

f. het organiseren van keuringen en evenementen, die de belangstelling voor het Arabische volbloedpaard kunnen bevorderen;

g. het bijhouden of laten bijhouden van de stamboekadministratie en de ledenadministratie;

Voorts heeft het bestuur de bevoegdheid tot voorlopige vaststelling van tarieven in onvoorziene gevallen, waaronder het vaststellen van tarieven ten aanzien van administratiekosten en vertragingsrente. Deze voorlopige vastgestelde tarieven dienen vervolgens door de eerstvolgende algemene vergadering definitief te worden vastgesteld.

Voorts beslist het bestuur in niet bij deze statuten of reglementen voorziene gevallen.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, voorzover niet in strijd met deze statuten of de op grond daarvan wettig vastgestelde reglementen.

 Artikel 20.

Het dagelijks bestuur der vereniging bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het dagelijks bestuur is belast met:

a. het regelen van de dagelijkse gang van zaken der vereniging;

b. het voorbereiden van de besluiten van het bestuur der vereniging;

c. de uitvoering der besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur der vereniging.

 Het dagelijks bestuur is bevoegd financiële verplichtingen aan te gaan tot bij huishoudelijk reglement te regelen bedragen.

 Artikel 21.

Indien er in een algemene vergadering een motie van wantrouwen tegen één of meer bestuursleden met meerderheid van stemmen wordt aangenomen dan dienen deze bestuursleden af te treden.

Indien niet in diezelfde vergadering in de vacatures kan worden voorzien zullen de betreffende bestuursleden de lopende zaken blijven waarnemen totdat een door het zittende bestuur bijeen te roepen binnen twee maanden te houden algemene vergadering in de vacature(s) zal hebben voorzien.

 Artikel 22.

Het huishoudelijk reglement regelt de gang van zaken met betrekking tot de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 23.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Daarnaast. kunnen de voorzitter en secretaris en bij hun ontstentenis de plaatsvervangers, tezamen de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen.

2. De voorzitter of de secretaris, of beiden kunnen vervangen worden door een bestuurslid, respectievelijk twee bestuursleden, welke bij een bepaald besluit van het bestuur daartoe wordt (worden) aangewezen, in welk geval dit (deze) bestuurslid (-leden) een door de voorzitter en de secretaris ondertekend uittreksel uit de notulen moet worden verstrekt waaruit dit besluit blijkt.

COMMISSIES

Artikel 24.

De vereniging kent commissies die door de Algemene Vergadering worden ingesteld, te weten:

a. een kascontrolecommissie;

b. een stamboekcontrolecommissie;

c. een commissie van beroep.

 De vereniging kent commissies van advies en bijstand die door het bestuur worden ingesteld, waaronder:

a. een redactiecommissie;

b. een commissie gebruik;

c. een fokkerijcommissie;

d. een commissie externe betrekkingen;

e. een technische commissie;

f. een financiële commissie.

Wijze van instelling, taak en werkwijze worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

REGLEMENTEN

Artikel 25.

De algemene, vergadering stelt vast en wijzigt desgewenst:

a. een stamboekreglement;

b. een keuringsreglement;

c. een huishoudelijk reglement;

d. eventuele andere reglementen.

De reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten, de Nederlandse wetgeving of de Europese regelgeving danwel de richtlijnen van "WAHO"

FINANCIËN

Artikel 26.

Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

 Artikel 27.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: a. contributies; b. donaties; c. heffingen van verschillende aard; d. subsidies; e. overige baten.

 Artikel 28.

Alle betalingen aan de vereniging dienen te geschieden binnen veertien dagen na opgave; een beroep op enigerlei korting of schuldvergelijking is nimmer toegestaan. Zolang niet alle verschuldigde bedragen aan de vereniging zijn gedaan, is de vereniging niet gehouden tot enigerlei verrichting ten gunste van de desbetreffende debiteur.

 Artikel 29.

Tenzij bij reglement anders wordt bepaald ontvangen de leden van het bestuur der vereniging en der commissies alsmede de door het bestuur der vereniging benoemde functionarissen onder welke benaming dan ook geen honorarium. Zij kunnen echter wel een redelijke vergoeding ontvangen voor de door hen feitelijk gemaakte onkosten. Het bestuur stelt daarvoor de richtlijnen vast.

STRAFBEPALINGEN

Artikel 30.

Onverminderd de straf van opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap overeenkomstig artikel 9 sub d en e is het bestuur der vereniging bevoegd te berispen, te schorsen of te beboeten met een nader bij de reglementen vast te stellen bedrag. Het kan hiertoe, besluiten indien leden, ereleden of leden van verdienste handelen of gehandeld hebben in strijd met deze statuten of de wettige reglementen danwel daarop steunende, besluiten van de algemene vergadering. Tegen een dergelijke maatregel van het bestuur der vereniging kan men in beroep gaan bij de commissie van beroep.

WIJZIGING VAN STATUTEN ALSMEDE VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN REGLEMENTEN

Artikel 31.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten en/of vaststelling en/of wijziging van reglementen vindt plaats op voorstel van het bestuur der vereniging, dan wel van tenminste tien leden.

Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts in een algemene vergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal in artikel 7 sub a bedoelde leden aanwezig moet zijn, met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen worden genomen. Is genoemd ledental niet ter vergadering aanwezig, dan moet binnen een maand na die eerste vergadering een nieuwe algemene vergadering worden gehouden waarin, ongeacht het aantal aanwezige in artikel 7 sub a bedoelde leden, met tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen tot wijziging kan worden besloten.

2. Voorstellen tot wijzigingen van de statuten en/of reglementen dan wel voorstellen tot het amenderen van door het bestuur voorgestelde wijzigingen van de statuten en/of reglementen dienen, door ten minste tien gewone leden der vereniging ondertekend, ten minste drie weken voor de te houden vergadering ten kantore van de vereniging te worden ingediend.

3. Tenminste acht weken voor de algemene vergadering waarin de vaststelling of wijziging der statuten en/of vaststelling en/of wijziging van reglementen aan de orde wordt gesteld, ontvangen de leden door de zorg van het bestuur: hetzij een nauwkeurige opgave van de voorgestelde wijzigingen, hetzij een mededeling, dat de voorgestelde wijzigingen op schriftelijke aanvraag bij het secretariaat onverwijld kosteloos kunnen worden verkregen.

4. Aan de in artikel 7 sub a bedoelde leden wordt, op een nader bij huishoudelijk reglement te regelen wijze, gelegenheid gegeven de voorgestelde wijzigingen te amenderen.

5. Alle wijzigingen van deze statuten en/of vaststelling en/of wijziging van reglementen behoeven, voor zover wettelijk vereist, de goedkeuring van de autoriteit onder wie de relevante wetgeving ressorteert. Na verkregen goedkeuring doet het bestuur der vereniging van de statutenwijziging bij notariële akte blijken.

ONTBINDING

Artikel 32.

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met toepassing -voor zoveel mogelijk - van de bepalingen, geldende voor wijziging der statuten en opgenomen in artikel 30 van deze statuten. Het bestuur der vereniging is belast met de liquidatie. Het batig saldo, dat bij liquidatie mocht blijken te bestaan, wordt aangewend ten behoeve van een door de algemene vergadering te bepalen doel, dat het doel van de vereniging zoveel mogelijk nabij komt.

SLOTBEPALING

Artikel 33.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. Indien het algemeen bestuur in gevallen die geen uitstel gedogen besluiten neemt, is het gehouden hiervoor verantwoording af te leggen jegens de leden.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Eibergen, op de datum als vermeld in het hoofd dezer akte.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend, waarna zij door mij, notaris, is ondertekend.

 (was getekend):

W.L. Brinkhuis, A. Remers-Oosthuizen, W. v. Hagen