Voor alle paardachtigen, slachtpaarden inbegrepen, is bij grensoverschrijdend verkeer de Europese wetgeving van toepassing. Zij moeten bij elke verplaatsing naar een ander land beschikken over een geldig identificatiedocument (paspoort) en een door een NVWA-keuringsdierenarts afgegeven gezondheidscertificaat.
 
Voor transport van geregistreerde paarden (stamboekpaarden, FEI-paarden) tussen de EU-lidstaten zijn individuele gezondheidscertificaten vereist.

Deze certificaten zijn tot op heden als los A4 door de NVWA-keuringsdierenarts afgegeven. Deze losse verklaring, waarop uitsluitend paspoortnummer staat zonder dat er verdere gegevens zoals bv herkomst en bestemming ingevuld behoeven te worden, fungeert als bijlage bij het paspoort. De verklaring is ondertekend is door de NVWA-keuringsdierenarts en is 10 dagen geldig voor alle verplaatsingen van het dier tussen verschillende lidstaten gedurende de geldigheidstermijn. Per paard moet een verklaring aanwezig zijn.

Met ingang van 1 december 2014, zullen deze losse verklaringen niet meer gebruikt of bijgedrukt worden. De NVWA zal dan overgestappen op het Europese Traces systeem (TRAde Control and Expert System). In Traces kan namelijk met een zogenaamd "AII certficaat voor geregistreerde paarden" hierin ook worden voorzien.
Op vele internationale concoursen is dit Tracescertifcaat voor geregistreerde paarden reeds verplicht gesteld om deel te mogen nemen. Voor die gevallen wordt dit Tracescertificaat ook in Nederland al gebruikt.
In het Traces certificaat zijn wel enkele aanvullende gegevens vereist, zoals invullen van herkomst, (eerste/eind) bestemming en vervoermiddel. Het Tracescertificaat voor geregistreerde paarden wordt, net als de huidige losse verklaring, opgemaakt per paard, is 10 dagen geldig is en binnen deze 10 dagen kan ook verder gereisd worden, zoals bv vanuit NL naar een concours in het buitenland en weer terug, zonder dat opnieuw gecertificeerd behoeft te worden. Let hierbij wel op dat het land vanwaar men terugreist soms toch extra eisen stelt (UK).
 
Fok- en gebruikspaarden (niet stamboek of FEI) moeten in geval van transport tussen de EU-lidstaten altijd voorzien zijn van een Traces gezondheidscertificaat. Dat geldt ook voor alle slachtpaarden (dwz paarden die naar een slachthuis vertrekken, of dit nu fok- en gebruikspaarden of geregistreerde paarden zijn). Deze gezondheidscertificaten mogen maximaal van 48 uur voor het vertrek dateren en kunnen tevens opgesteld worden per partij in plaats van individueel. Deze (groeps)certificaten zijn uitsluitend geldig voor het vervoer van de plaats van vertrek naar de plaats van bestemming die op het document is vermeld. Indien vanaf de plaats van bestemming teruggekeerd wordt of verder gereisd wordt naar een andere lidstaat is opnieuw certificering verplicht. Ook geregistreerde paarden mogen van dit (groeps)certificaat gebruik maken maar dan gelden daarbij dezelfde voorwaarden als bij fok- en gebruikspaarden.
 
Exporteurs die een traces account hebben bij de NVWA kunnen zelf het certificaat voor de keuringsdierenarts klaarzetten in Traces.

Deel 1 (algemene gegevens) moet dan voor zover van toepassing reeds ingevuld worden. Op de keuringsaanvraag wordt het referentienummer van het klaargezette certificaat vermeld.
Voor geregistreerde paarden met individuele, 10 dagen geldige certificaten wordt certificaat: 2009/156 AII Geregistreerde paardachtigen in Traces klaargezet.

Voor fok- en gebruikspaarden en slachtpaarden wordt altijd (groeps)certificaat 2009/156 Geregistreerde paardachtigen, als fok- en gebruiksdieren gehouden paardachtigen in Traces klaargezet.
Dit laatste certificaat mág ook gebruikt worden voor meerdere geregistreerde paarden, waarbij echter de voordelen van het individuele AII certificaat voor geregistreerde paardachtigen (10 dagen vrij reizen) vervallen.
 
Individuele paardeneigenaars die geen eigen traces account hebben kunnen dit op de keuringsaanvraag aangeven. De Traces Helpdesk zal dan het certificaat met de algemene gegevens voor de keuringsdierenarts in Traces klaarzetten of de keuringsdierenarts doet dit zelf. De keurtijd wordt in deze gevallen met 1 kwartier (= Euro 36.48) verlengd.
 
Binnen de Benelux geldt een vereenvoudigde procedure.
Paardachtigen voor transport binnen de Benelux zijn vrijgesteld van gezondheidscertificaten, mits de betreffende dieren van een correct en geldig paspoort voorzien zijn.
Concreet gaat het om geregistreerde paarden dan wel fok- en gebruikspaarden:
  • die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of geleid;
  • waarmee wordt deelgenomen aan culturele manifestaties;
  • die tijdelijk worden geweid of voor werkzaamheden zijn bestemd;
  • die vervoerd worden naar een dierenkliniek.
Transport van slachtpaarden dan wel verkoop van paarden binnen de Benelux vallen hier dus niet onder! In deze gevallen is een door de NVWA afgegeven certificaat zoals hierboven beschreven wél verplicht naast het paspoort.

Bron en meer info: Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit (NVWA)