Reglement voor Keuring, Premies en Predicaten

 • Inclusief Amendement I BALV 16 december 2005
 • Inclusief Amendement II ALV 19 mei 2006
 • Inclusief Amendement III ALV 30 mei 2008
 • Inclusief Amendement IV BALV 27 november 2009
 • Inclusief Amendement V ALV 28 mei 2010
 • Inclusief  Amendement VI ALV 27 mei 2011
 • Inclusief  Amendement VII ALV 18 mei 2012
 • Inclusief Amendement VIII ALV  24 mei 2013
 • Inclusief Amendement IX ALV 23 mei 2014
 • Inclusief Amendement X ALV 29 mei 2015
 • Inclusief Amendement XI ALV 27 mei 2016
 • Inclusief Amendement XII ALV 18 mei 2017

ALGEMEEN

Artikel 1
Dit reglement neemt de terminologie over van de statuten en de andere daarop gebaseerde reglementen van de vereniging Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland".
 
Artikel 2
1. Dit reglement regelt de keuring van bij het stamboek ingeschreven of voor inschrijving aangemelde hengsten voor dekking van merries overeenkomstig de wetgeving. Dit reglement regelt daarnaast ook -ongeacht de geldende wettelijke bepalingen -de wijze waarop hengsten worden beoordeeld ten aanzien van hun kwaliteiten ter instandhouding en verbetering van het ras, indien en voor zover dit niet in strijd is met dwingende bepalingen van recht. Voorts regelt dit reglement het AVS premie- en predikatenstelsel voor hengsten, merries en ruinen.
2. Naast de regelingen omtrent de inschrijving van veulens, geboren uit een dekking of inseminatie met sperma van een goedgekeurde hengst kent het stamboek een regeling tot inschrijving van veulens geboren uit een dekking of inseminatie met sperma van een niet-(goed)gekeurde hengst. Deze regeling is beschreven in artikel 19 van het Stamboekreglement.

DE KEURINGSCOMMISSIE

Artikel 3
1. De exterieurpremiekeuring van hengsten voor het dekken van merries zal geschieden door een team van ten minste 3 juryleden, welke door het bestuur ingevolge artikel 19 lid 1, sub d der statuten worden benoemd.
2. Indien een hengst ter keuring wordt aangeboden, die is gefokt door één van de juryleden, of zijn/haar eigendom is dan wel het jurylid anderszins daarbij betrokken is, zal het betreffende jurylid vervangen worden. Het voorgaande is eveneens van toepassing op een familielid in de 1e of 2e graad of een lid van dezelfde huishouding.

Artikel 4
De fokkerijcommissie heeft tot taak het bestuur te adviseren omtrent het fokbeleid. Onder deze verantwoordelijkheid valt ook het beleid op exterieurpremiekeuringen. De voorzitter van de fokkerijcommissie - of een door hem aangewezen vervanger uit de commissie, zal te allen tijde aanwezig zijn op exterieurpremiekeuringen van het AVS ter handhaving van het gestelde beleid en onafhankelijk aanspreekpunt voor de leden. 

Artikel 5
Het bestuur zal middels het stamboekbureau en onder verantwoordelijkheid van de secretaris de leden van de jury zoveel als mogelijk objectieve gegevens aanreiken. Daarnaast is het bestuur - indien mogelijk na overleg met de fokkerijcommissie - bevoegd objectieve en met name kwantitatieve gegevens van de hengst en zijn directe bloedverwanten aan de jury te verstrekken, zoals onder meer het aantal der afstammelingen, zeldzaamheid van bloedlijnen, en dergelijke.

Artikel 6 
Het bestuur kan één of meerdere dierenartsen aanstellen als adviseur. Deze dierenartsen hebben in de keuring geen stem.

Artikel 7

Aan de leden van de jury, genoemd in de artikelen 3 en aan de dierenartsen genoemd in artikel 6, kan een onkostenvergoeding worden toegekend. In de onkostenvergoeding is niet begrepen het door de dierenarts eventueel te declareren honorarium voor verricht diergeneeskundig onderzoek.

Artikel 8
De bijeenroeping van de jury als bedoeld in artikel 3 geschiedt door of namens het dagelijks bestuur van de vereniging.

Artikel 9
Alle besluiten van de jury als bedoeld in artikel 3 worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 

DE KEURING 

Artikel 10
De exterieurpremiekeuringen geschieden op plaatsen en tijden door het bestuur bepaald. Het bestuur draagt ervoor zorg, dat tijdig mededeling aan belanghebbenden wordt gedaan van tijd en plaats van de keuring en publiceert deze minstens 1 maand tevoren door middel van publicatie in het verenigingsorgaan of op de AVS website.

Voor paarden die door ziekte of late import verhinderd waren om naar de laatste gepublicerde premiekeuring van het lopende kalenderjaar te komen geldt dat een tussenkeuring aangevraagd mag worden indien gewenst. De aanvrager is dan verantwoordelijk voor alle kosten die ontstaan t.a.v. de administratie, de accomodatie en de dagvergoedingen en kilometervergoedingen van juryleden en functionarissen.

Artikel 11
Voor de exterieurpremiekeuring van een hengst geldt een minimumleeftijd van drie jaren te rekenen vanaf 1 januari van het jaar van geboorte.

Artikel 12 
Alleen hengsten waarvan de import en/of registratie bij het AVS is voltooid mogen aangeboden worden op de premiekeuring.

Artikel 13
Hengsten worden aan de hand getoond in stand, stap en draf op harde bodem. Hengsten dienen blootsvoets of op normaal (niet orthopedisch) beslag te verschijnen. Nieuw te keuren hengsten kunnen tevens gevraagd worden om de galop in vrijheid te tonen.

Artikel 14
1. De jury vermeldt haar bevindingen op een door het bestuur vastgesteld beoordelingsformulier, waarbij op vastgestelde onderdelen voor iedere aangeboden hengst een lineaire score en woordelijke beoordeling wordt gegeven. Op basis van beoordelingen op alle onderdelen, wordt in onderling overleg door de jury een exterieurpremie toegekend. Op expliciet verzoek van- of namens de eigenaar van de hengst, voorafgaand aan de keuring, kan het toekennen van een exterieurpremie worden overgeslagen. In dat geval zal de de hengst als "Gekeurd" betiteld worden. 

Artikel 15
Indien de uitslag t.a.v. van het CA- en SCID onderzoek, de vereiste spermanorm en/of indien het veterinaire keuringsverslag zonder bemerkingen aangaande mogelijke ongewenste veterinaire gebreken nog niet zijn ontvangen op het stamboekkantoor, zal de keuringscommissie een voorwaardelijke exterieurpremie geven. Deze voorwaardelijke premie moet binnen twee kalenderjaren van de primeringsdatum worden omgezet naar een onvoorwaardelijke exterieurpremie door afronding van de benodigde onderzoeken, of de voorwaardelijke exterieurpremie komt te vervallen en zal het paard opnieuw gekeurd moeten worden.  Indien de uitslag t.a.v. van het CA- en SCID onderzoek, de vereiste spermanorm en het veterinaire keuringsverslag zonder bemerkingen aangaande mogelijke ongewenste veterinaire gebreken reeds zijn ontvangen op het stamboekkantoor, zal de keuringscommissie een onvoorwaardelijke exterieurpremie geven. Nieuw gekeurde hengsten met minimaal een 3e exterieurpremie en hengsten die gestegen zijn in exterieurpremie worden geacht hun premielint op het jaarlijkse hengstengala in ontvangst te nemen.

Artikel 16
Van alle op de premiekeuring beoordeelde hengsten wordt door de keuringscommissie een eenmalig rapport opgemaakt. Bij goedkeuring van de hengst voor de dekdienst worden alle bemerkingen in het rapport van de keuringscommissie en het veterinaire rapport opgenomen in één overzichtelijke pagina per hengst welke gepubliceerd zal worden in van toepassing zijnde officiële AVS catalogi, na betaling van de jaarlijkse geldende kosten, op de verenigingswebsite. Alleen van hengsten die minimaal een derde premie ontvangen, zal eenmalig een woordelijk verslag worden opgesteld ten behoeve van publicatie in het verenigingsorgaan. Een aanpassing van deze rapportage en publicatie vindt plaats, indien een hengst -na eerder op een premiekeuring te zijn gekeurd - één of meer exterieurpremie-categorieën stijgt

Artikel 17
Eigenaren die hun hengst aanbieden voor de premiekeuring gaan akkoord met de publicatie van het in artikel 16 gemelde rapport. Deze rapporten blijven publiekelijk toegankelijk.

Artikel 18
1.    Bij alle nieuw te keuren hengsten wordt door de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht een onderzoek ingesteld naar ongewenste veterinaire gebreken en spermakwaliteit. Afkeuring van hengsten vindt slechts plaats, indien een hengst een aangetoond veterinair gebrek heeft, voorkomend op een jaarlijks door het bestuur vastgestelde lijst van ongewenste gebreken, erfelijke genetische mutaties en spermakwaliteit.
2.    Iedere hengst waarvoor in een bepaald jaar een deklicentie wordt aangevraagd dient onderzocht te zijn op CA- en SCID gebaseerd op een directe mutatietest,  bij een door het bestuur bepaald genetisch laboratorium. 
3.    Goedgekeurde hengsten waarbij het CA of SCID dragerschap wordt geconstateerd, wordt de deklicentie niet geweigerd, mits de eigenaar van de hengst akkoord gaat met de publicatie van het CA- of SCID dragerschap op de AVS website, in het verenigingsorgaan en andere van toepassing zijnde publicaties. CA- en SCID lijders zullen te allen tijde de deklicentie worden geweigerd.

Artikel 19
1.    Met uitzondering van het gestelde in artikel 18 sub 3 geldt dat indien de hengst een gebrek heeft dat voorkomt op de lijst, bedoeld in artikel 18, is de hengst afgekeurd en worden geen deklicentie en andere bescheiden voor dekkingen afgegeven.
2.    Tegen afkeuring van een hengst kan beroep worden ingesteld bij de in artikel 24 lid c van de Statuten bedoelde commissie van beroep, tegen overlegging van een verklaring van een door het bestuur goedgekeurde veterinaire kliniek en/of laboratorium, inhoudende dat de betreffende hengst het genoemde gebrek niet heeft.
3.    Bij de behandeling van een dergelijk beroep kan de commissie van beroep besluiten een deskundigenrapport te verlangen van een door haar aangewezen kliniek of (andere) deskundigen, waaraan de eigenaar van de hengst gehouden is zijn medewerking te verlenen. Alle kosten die hierop betrekking hebben komen voor rekening van de eigenaar. De commissie van beroep kan verlangen, dat voorafgaande aan de enuitvoerbrengingvan dat door de commissie bepaalde deskundigenonderzoek, door de eigenaar een waarborgsom wordt gestort in de kas van de Vereniging.

AANVRAGEN DEKLICENTIE

Artikel 20
Voor het aanvragen van een deklicentie
1.    moeten eigenaren van niet eerder gekeurde hengsten zorg dragen dat in hetzelfde kalenderjaar waarvoor de deklicentie is aangevraagd het rapport van CA- en SCIDvrijheid en de vereiste spermanorm en het veterinaire keuringsverslag zonder bemerkingen aangaande mogelijke ongewenste veterinaire gebreken is ontvangen op het stamboekkantoor. Het niet ontvangen van deze bescheiden voor het einde van dat kalenderjaar, zal leiden tot het niet verstrekken van een deklicentie voor dat gehele kalenderjaar en voor de registratie van alle veulens geboren uit dekkingen van betrokken hengst in datzelfde kalenderjaar zal een administratieve verhoging worden opgelegd.
2.    moeten eigenaren van niet eerder gekeurde hengsten deze paarden voor de premiekeuring aanbieden op de in artikel 10 bedoelde plaatsen in hetzelfde kalenderjaar waarvoor de deklicentie is aangevraagd. Niet verschijnen op enige keuring zal voor dat gehele kalenderjaar leiden tot het niet verstrekken van een deklicentie en voor de registratie van alle veulens geboren uit dekkingen van betrokken hengst in datzelfde kalenderjaar zal een een administratieve verhoging worden opgelegd
3.    moeten eigenaren van reeds eerder goedgekeurde hengsten een verzoek indienen binnen hetzelfde kalenderjaar waarvoor de deklicentie is gewenst.
4.    moet aan alle financiële verplichtingen zijn voldaan

BEWAARD SPERMA

Artikel 21 
1.    Alle bepalingen in dit reglement met betrekking tot goedkeuring en verstrekking van deklicentie en dekbewijzen (dek-/inseminatie-overeenkomsten) zijn van toepassing op hengsten van wie sperma in Nederland is gewonnen en bewaard tot en met het kalenderjaar waarin het betreffende sperma wordt gebruikt voor inseminatie. In het geval, dat er gebruik gemaakt wordt van een laboratorium of een erkend "sperma-win-station" wordt als eigenaar van het sperma in de zin van dit reglement en het stamboekreglement, de feitelijke houder van het sperma aangemerkt, tenzij de geregistreerde eigenaar van de hengst -ten tijde van de, winning van het sperma schriftelijk bij het secretariaat kenbaar heeft gemaakt, dat alleen hij als eigenaar dient te worden beschouwd.
2.    De vereniging is nimmer aansprakelijk voor het afgeven en gebruik van dekbescheiden en/of deklicentie aan een lid van de vereniging of aan derden.

Artikel 22
1.    De eigenaar of de, door hem/haar aangewezen houder van een hengst of van sperma, zoals bedoeld in artikel 21, is verantwoordelijk voor de correcte en volledige invulling van dekbescheiden (dek-/inseminatie-overeenkomst) en is gehouden hierop de laatste datum, waarop de betreffende merrie is gedekt of geïnsemineerd, te vermelden.
2.    De eigenaar of de door hem/haar aangewezen houder van een hengst of van sperma, zoals bedoeld in artikel 21, is verplicht de voor de eigenaar van de merrie, bedoelde pagina's van het dekbewijs, tevens inhoudende een geboortebericht, af te geven aan de eigenaar van de merrie, uiterlijk 14 dagen na de geboorte van het veulen.
3.    Het bestuur is bevoegd om aan eigenaren van merries een duplicaat van een dekbewijs/geboortebericht (dek-inseminatie-overeenkomst) te verstrekken, indien de eigenaar of houder van een hengst of van sperma weigert het origineel aan de eigenaar van de merrie te verstrekken, of het origineel is zoekgeraakt. In dat geval wordt een duplicaat verstrekt niet eerder dan vier weken nadat de eigenaar van de hengst of van het sperma op de hoogte is gebracht van het voornemen tot afgifte van het duplicaat.
4.    Indien de betrokken belanghebbende aantoont, wegens niet of niet volledige betaling van het overeengekomen dekgeld, feitelijke rechtsmaatregelen te hebben genomen tegen de merriehouder, wordt de afgifte van het duplicaat aangehouden totdat de bevoegde rechter in eerste instantie in het geschil tussen hengstenhouder, respectievelijk eigenaar van het sperma of diens vertegenwoordiger enerzijds en de eigenaar van de merrie, anderzijds heeft beslist en wordt een eventueel geboren veulen niet definitief geregistreerd.

HENGSTENGALA

Artikel 23
Het AVS hengstengala is een promotie-evenement bedoeld om de betere dekhengsten van het stamboek te presenteren en kan alleenstaand gehouden worden, in combinatie met een ander AVS evenement of op een evenement van een ander stamboek waar promotie van Arabische Volbloedpaarden wenselijk is.  De volgende hengsten mogen deelnemen aan dit evenement:
1.    Nederlandse, goedgekeurde dekhengsten met minimaal een 3e exterieurpremie en/of een prestatiepredikaat en/of een fokpredicaat
2.    Nederlandse ongeprimeerde, nieuw te keuren hengsten die reeds hebben voldaan aan de goedkeuringseisen volgens de AVS lijst van ongewenste veterinaire gebreken, erfelijke genetische mutaties en spermakwaliteit. (eenmalige “wildcard”)
3.    Buitenlandse hengsten die volgens hun nationale regels erkend zijn voor de dekdienst en hebben voldaan aan de goedkeuringseisen volgens de AVS lijst van ongewenste veterinaire gebreken, erfelijke genetische mutaties en spermakwaliteit.
Op het hengstengala zullen de hengsten verdeeld worden in vier rubrieken aan de hand op basis van de reeds behaalde exterieurpremie; groep 1e exterieurpremiehengsten, groep 2e exterieurpremiehengsten, groep 3e exterieurpremiehengsten en de groep "overige", zijnde de hengsten zonder exterieurpremie maar mét een fok- en/of prestatiepredikaat of een wildcard.  Een team van juryleden zal de hengsten evalueren en plaatsen naar hun voorkeur, gebaseerd op het "comparitive system". Uit iedere "exterieurpremiegroep" zal een kampioen en een reserve-kampioen voortkomen. Indien het hengstengala wordt gehouden op een evenement van een ander stamboek, mag het jurycorps geheel of gedeeltelijk bestaan uit juryleden van dat stamboek.

Om een inschrijving aan het hengstengala te stimuleren, geeft actuele deelname eenmalig 50% korting op de kosten van de jaarlijkse deklicentie van de desbetreffende hengst geldend voor het kalenderjaar waarin het hengstengala gehouden wordt. Deelname is gratis. Eventuele kosten voor stalling en andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de hengstenhouder.


EXTERIEURPREMIE- EN PREDIKATENSTELSEL VOOR HENGSTEN

Artikel 24
Op de exterieurpremiekeuring wordt aan aanwezige hengsten een exterieurpremie toegekend. Deze exterieurpremie blijft van kracht tot het moment dat de hengstenhouder besluit de hengst opnieuw te laten keuren. Bij een vervolgkeuring kan de exterieurpremie niet dalen, maar eventueel wel stijgen. Hengsten mogen maar één keer per kalenderjaar inschrijven voor een premiekeuring. Op expliciet verzoek van- of namens de eigenaar van de hengst, voorafgaand aan de keuring, kan het toekennen van een exterieurpremie worden overgeslagen. In dat geval zal  de hengst als "Gekeurd" betiteld worden. 
Aan door het AVS goedgekeurde of erkende hengsten kunnen predikaten worden verleend, te onderscheiden in het sterpredikaat en/of één of meerdere fokpredikaten. 

STERPREDIKAAT
Het sterpredikaat wordt door het AVS toegekend aan hengsten welke met een 1e exterieurpremie bekroond zijn. Bij deelname op het AVS hengstengala wordt het predikaat STER officieel uitgereikt en vervolgens op het Stamboekpapier vermeld.

De volgende FOKPREDIKATEN kunnen aan bij het AVS goedgekeurde of erkende hengsten worden verleend:

KEURPREDIKAAT
Het keurpredikaat wordt door het AVS toegekend aan een hengst waarvan door prestaties van zijn nakomelingen is gebleken dat hij goede verervingseigenschappen heeft. Indien en zodra door tenminste drie nakomelingen van de hengst een gezamenlijk aantal van 45 punten wordt behaald.(zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) op show en / of sportgebied, wordt het keurpredikaat verkregen. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de hengst maximaal 23 punten mag aanleveren. Voor het vaststellen van het aantal punten tellen de verkregen premiepunten behaald door het paard zelf, mee.

PREFERENT PREDIKAAT
Het preferent predikaat wordt door het AVS toegekend aan een hengst die door middel van prestaties van tenminste 5 nakomelingen op show en / of sportgebied minimaal 85 (zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) punten heeft behaald. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de hengst maximaal 34 punten mag aanleveren. Voor het vaststellen van het aantal punten tellen de verkregen premiepunten behaald door het paard zelf, mee.
ELITE PREDIKAAT
Het elitepredikaat wordt door het AVS toegekend aan een hengst die door middel van prestaties van tenminste 7 nakomelingen op show en sportgebied 100 punten (zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal)heeft behaald. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de hengst maximaal 30 de punten mag aanleveren. Voor het vaststellen van het aantal punten tellen de verkregen premiepunten behaald door het paard zelf, mee.
EXTERIEURPREMIE- EN PREDIKATENSTELSEL VOOR MERRIES EN RUINEN

Artikel 25
De premiekeuring voor merries- en ruinen geschiedt op vrijwillige basis. Aangeboden kunnen worden bij het AVS geregistreerde merries en ruinen van drie jaar en ouder. Herkeuring op een later tijdstip om een eventuele hogere exterieurpremie te verkrijgen is toegestaan. Merries en ruinen mogen maar één keer per kalenderjaar deelnemen aan een premiekeuring.

De keuring geschiedt door minimaal 2 juryleden welke door het bestuur, na overleg met de fokkerij adviescommissie, worden aangesteld. Merries en ruinen worden aan de hand getoond in stand, stap en draf. 

De keuringscommissie vermeldt haar bevindingen op een door het bestuur vastgesteld beoordelingsformulier, waarbij op vastgestelde onderdelen voor iedere aangeboden merrie of ruin een lineaire score en woordelijke beoordeling wordt gegeven.
Op basis van beoordelingen op alle onderdelen, wordt in onderling overleg door de keuringscommissie een exterieurpremie toegekend.

STERPREDIKAAT
Het sterpredikaat wordt door het AVS toegekend aan merries en ruinen welke met een 1e exterieurpremie bekroond zijn. Op de Nationale Keuring wordt het predikaat STER officieel uitgereikt en vervolgens op het Stamboekpapier vermeld.

De volgende FOKPREDIKATEN kunnen aan bij het AVS geregistreerde merries verleend worden:

KEURPREDIKAAT
Het keurpredikaat wordt door het AVS toegekend aan een merrie waarvan door prestaties van haar nakomelingen is gebleken dat zij goede verervingseigenschappen heeft. Indien en zodra door tenminste 2 nakomelingen van de merrie een gezamenlijk aantal van 35 punten behaald wordt (zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) op show en / of sportgebied, wordt het keurpredikaat verkregen. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de merrie maximaal 18 punten mag aanleveren. Voor het vaststellen van het aantal behaalde punten tellen de verkregen premiepunten behaald door het paard zelf, mee.

PREFERENT PREDIKAAT
Het preferent predikaat wordt door het AVS toegekend aan een merrie die door middel van prestaties op show en/ of sportgebied van tenminste 3 nakomelingen minimaal 60 punten (zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) heeft behaald. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de merrie maximaal 24 punten mag aanleveren. Voor het vaststellen van het aantal behaalde punten tellen de verkregen premiepunten behaald door het paard zelf, mee.

ELITE PREDIKAAT
Het elite predikaat wordt door het AVS toegekend aan een merrie die door middel van prestaties op show en/ of sportgebied van tenminste 4 nakomelingen minimaal 80 punten (zie artikel 26: Cumulatieve puntenschaal) heeft behaald. Hierbij geldt dat 1 nakomeling van de merrie maximaal 32 punten mag aanleveren. Voor het vaststellen van het aantal behaalde punten tellen de verkregen premiepunten behaald door het paard zelf, mee.

CUMULATIEVE PUNTENSCHAAL T.B.V. TOEKENNING FOKPREDIKATEN

Artikel 26

Punten te behalen door het paard zelf:
 
1e onvoorwaardelijke exterieurpremie en Sterpredicaat HENGST
8
2e onvoorwaardelijke exterieurpremie HENGST
5
3e onvoorwaardelijke exterieurpremie HENGST
1
1e exterieurpremie en/of Sterpredicaat MERRIE
10
2e exterieurpremie MERRIE
7
3e exterieurpremie MERRIE
3
(Voor premies en predikaten geldt dat alleen de hoogste telt)
 
Punten te behalen door alle nakomelingen:
 
1e (onvoorwaardelijke) Exterieurpremie en Sterpredikaat
5
2e (onvoorwaardelijke) Exterieurpremie
3
3e (onvoorwaardelijke) Exterieurpremie
1
Elite Fokpredikaat
4
Preferent Fokpredikaat
3
Keur Fokpredikaat
2
(Voor premies en predikaten geldt dat alleen de hoogste telt)
 
Voor paarden die automatisch Gold-, Silver- of Bronze medal winnaars zijn van hun klasse omdat de klasse maar één rubriek heeft, geldt dat tussen de punten voor een Gold-, Silver- of Bronze medal en de punten voor een score van 87% of meer, alleen het hoogste punt telt.
Op een ECAHO A- of  Titelshow een score van 87% of hoger
7
Op een Internationale ECAHO show een score van 87% of hoger
5
Op een Nationale C of Championship ECAHO Show een score van 87% of hoger
3
(Op shows waar het ‘10 punten systeem’ is toegepast geldt een score 75% of hoger)
 
International A/Title Show Kampioen-Gold Medal
8
International A/Title Show Silver Medal
7
International A/Title Show Bronze Medal
6
 
International B Show Kampioen-Gold Medal
6
International B Show Silver Medal
5
International B Show Bronze Medal
4
 
International C Show Kampioen-Gold Medal
5
International C Show Silver Medal
4
International C Show Bronze Medal
3
 
National Championship Show Kampioen-Gold Medal
5
National Championship Show Silver Medal
4
National Championship Show Bronze Medal
3
 
National C Show Kampioen-Gold Medal
3
National C Show Silver Medal
2
National C Show Bronze Medal
1
 
Sportpredicaat (per predicaat)
5
Western performance ROM
5
Western allround:  (drie Western prestatiepredicaten) bonus
4
Classic allround: (drie prestatiepredicaten - exclusief Western) bonus
4
 
Alleen zonder predicaat: Startgerechtigd klasse M Springen -Dressuur of -SGW
3
Alleen zonder predicaat: Klasse 3 endurance
3
Alleen zonder predicaat: HG van minimaal 50 kg
3
Alleen zonder predicaat: Mennen klasse M
3
 
Europees Gold medal champion ECAHO Sport - allround
5
Europees Silver medal ECAHO Sport - allround
4
Europees Bronze medal ECAHO Sport - allround
3
 
Europees Gold medal champion ECAHO Sport - rubriek
4
Europees Silver medal ECAHO Sport - rubriek
3
Europees Bronze medal ECAHO Sport - rubriek
2
 
Kampioen zadelrubriek Internationale show
3
Res. kampioen Zadelrubriek Internationale show
2
 
Kampioen zadelrubriek Nat Championship- of Nat C show
2
Res. kampioen Zadelrubriek Nat Championship- of Nat C show
1

De eigenaar van het paard wordt geacht ZELF het predikaat aan te vragen bij het AVS stamboekkantoor,
met toevoeging van de resultaten van de nakomelingen. Deze worden vervolgens door het stamboek gecontroleerd.
PRESTATIEPREDIKATEN SPORT

Artikel 27
Voor het toekennen van de verschillende sportpredikaten komen bij het AVS geregistreerde hengsten, merries en ruinen in aanmerking welke het volgende niveau in één van de volgende disciplines hebben bereikt:
·      DRESSUUR: Z + 1 winstpunt
·      SPRINGEN CATEGORIE PONY’S: Z + 1 winstpunt
·      SPRINGEN CATEGORIE PAARDEN: M + 1 winstpunt
·      ENDURANCE: Klasse 4 met minimaal 3 winstpunten Eenmalig een FN of FEI erkende endurance wedstrijd van minimaal 160 km succesvol uitgereden zonder diskwalificatie en/of veterinaire afkeuring.
·      RENNEN: Een HG van minimaal 59 kg voor hengsten en minimaal 57 kg voor merries. Buitenlandse paarden worden door de predikatencommissie beoordeeld n.a.v. de door hen in het buitenland behaalde resultaten. 
·      SAMENGESTELDE WEDSTRIJDSPORT CATEGORIE PONY’S: Minimaal Z + 1 winstpunt
·      SAMENGESTELDE WEDSTRIJDSPORT CATEGORIE PAARDEN: Minimaal M + 1 winstpunt
·      WESTERN: Minimaal 40 punten volgens DAWRA lijst in 1 één van de volgende disciplines:
Reining, Pleasure, Western Horsemanship, Trail, Versatile Horse, Showmanship at Halter, Hunter under Saddle, Ranch Riding, Western Riding
·      WESTERN ALLROUND: Minimaal 3 verschillende western predikaten behaald zoals hierboven vermeld.
·      MENNEN : Z + 1 winstpunt
Aanvraag van een sportpredikaat dient te geschieden bij het stamboekkantoor, waarbij de behaalde prestaties en bijbehorende officiële documenten overlegd dienen te worden. Na controle door de predikatencommissie wordt in het nieuwsorgaan van de vereniging de officiële toekenning van het desbetreffende sportpredikaat gepubliceerd en wordt dit tevens op het stamboekpapier vermeld.

SLOTBEPALING

Artikel 28
Ieder buitenlands paard kan in aanmerking komen voor een AVS fok- en/of sportpredikaat waarbij geldt dat fokpredikaten alleen worden afgegeven aan buitenlandse hengsten die hebben voldaan aan de goedkeuringseisen volgens de AVS lijst van ongewenste veterinaire gebreken, erfelijke genetische mutaties en spermakwaliteit.   De artikelen 37, 38 en 39 van het stamboekreglement zijn van overeenkomstige toepassing.