Voorwaarden ter verkrijging van het AVS röntgencertificaat

AANVRAAG

Een röntgenologisch onderzoek ter verkrijging van een AVS röntgencertificaat wordt op vrijwillige basis door de eigenaar zelf aangevraagd.

PROCEDURE

In het kader van het röntgenologisch onderzoek ter verkrijging van een AVS röntgencertificaat worden van beide voorbenen het straalbeen en de kogel en van beide achterbenen de kogel, het spronggewricht en de knieën röntgenologisch onderzocht op een door het algemeen bestuur aan te geven wijze.

De röntgenopnames dienen volgens door het AVS vastgestelde specificaties te worden gemaakt en ter beoordeling te worden ingeleverd bij de beoordelingscommissie binnen drie maanden na datum van opname.

Het maken van de benodigde röntgenopnames dient te geschieden op de Faculteit der Diergeneeskunde of door een erkende dierenarts. De lijst met erkende-dierenartsen wordt gepubliceerd via de website van het KWPN en is opvraagbaar bij het KWPN.

Kosten van het maken en versturen van de foto’s én de kosten van de beoordelingscommissie komen geheel voor rekening van de aanvrager. Tijdens het maken van de foto’s zal de dierenarts een machtiging van het AVS door u laten ondertekenen voor de kosten van de beoordelingscommissie. Deze machtiging wordt tezamen met de foto’s opgestuurd naar de faculteit de Diergeneeskunde t.a.v. de beoordelingscommissie. 

LEEFTIJD

a. De voor het onderzoek benodigde röntgenopnamen dienen gemaakt te zijn van paarden van twee jaar en drie maanden of ouder en de opnames mogen niet ouder zijn dan 8 maanden bij aanlevering bij de röntgenologische beoordelingscommissie.

b. Paarden kunnen slechts éénmaal voor beoordeling worden aangeboden tenzij na beoordeling de beoordelingscriteria zijn gewijzigd of nieuwe criteria of te beoordelen kenmerken zijn toegevoegd de gestelde norm. In dat geval worden uitsluitend de gewijzigde of nieuwe criteria in de nieuwe beoordeling betrokken.

BEOORDELING

De beoordeling van de röntgenopnamen heeft plaats door een röntgenbeoordelingscommissie van de Faculteit Diergeneeskunde, afdeling Diagnostische Beeldvorming. 

De röntgenbeoordelingscommissie heeft het recht opnamen voor beoordeling te weigeren indien de opnamen niet aan de opgegeven specificaties voldoen. Tevens heeft ze het recht om aanvullende opnamen te eisen. 

De röntgenbeoordelingscommissie beoordeelt de volgende skeletonderdelen: straalbeen, kogel voor (sesambeen/arthrose) sprong (spat). Osteochondrose wordt beoordeeld  in sprong-en kniegewrichten, kogelgewrichten vóór en achter.

De resultaten van de beoordeling van straalbeen, kogel vóór en sprongen worden uitgedrukt in klassen met de volgende betekenis:

Klasse Omschrijving
0 (nul)gaaf  of vrijwel gaaf
1 (een)goed
2 (twee)voldoende
3 (drie)zwak
4 (vier)slecht

Beoordeling in het kader van osteochondrose (oc) wordt uitgedrukt in klassen met de volgende betekenis.

KlasseOsteochondrose (oc)Beknopte karakterisering
Aafwezignormale gewrichtsbelijning
Bminimaal aanweziggeringe contour/structuurafwijking
Cduidelijk aanwezigduidelijke contour/structuurafwijking
Dvrij ernstig aanwezigcontour/structuurafwijking met relatief kleine fragmenten
Eernstig aanwezigcontour/structuurafwijking met relatief grote fragmenten


NORM

Het paard heeft voldaan aan de norm voor röntgenologisch onderzoek indien voor elk van de kenmerken wordt voldaan aan onderstaande klasse-indeling:

GewrichtKlasse
Straalbeen0-1-2
Sesambeentjes0-1-2-3-4
Kogel (arthrose)0-1-2-3
Sprong (Spat)0-1-2


Een paard heeft voldaan aan de norm voor röntgenologisch onderzoek in het kader van osteochondrose indien voor elk van de kenmerken wordt voldaan aan onderstaande klasse-indeling:

Spronggewrichtsagittale tibiakam(locatie 1)klasse A
 overige locaties(locatie 2-7)klasse A, B of C
Kniegewrichtlaterale rolkam femur(locatie 1)klasse A
 overige locaties(locatie 2-5)klasse A, B of C
Kogelgewricht vóórvoor alle locaties  (locatie 1-2)klasse A, B, C, D, E (geen selectie)
Kogelgewricht achteralle locaties (locatie 1-2)klasse A, B, C, D, E (geen selectie)UITSLAG
De uitslag van het röntgenbeoordelingscommissie wordt tezamen met de factuur voor de beoordelingskosten opgestuurd naar het AVS. Na ontvangst zal het stamboekkantoor een kopie maken van uw certificaat t.b.v. het archief. De kosten zullen dan worden gefactureerd en na betaling zal het certificaat worden opgestuurd aan de eigenaar. Indien het gaat om een bij het AVS goedgekeurde dekhengst kan op verzoek van de eigenaar het AVS röntgencertificaat worden vermeld op de respectievelijke pagina van de hengst op de AVS website.

Disclaimer: de beoordeling van de röntgenopnamen beperkt zich tot de door het AVS  aangegeven selectiecriteria. Klinische bevindingen, noch röntgenologische nevenbevindingen, noch prestaties van het betrokken paard worden in de beoordeling betrokken. De röntgenologische beoordeling is van toepassing op de aangeleverde opnamen. Tegen de uitslag kan door geregistreerde binnen 1 maand na verzending, schriftelijk beroep worden aangetekend bij het AVS en herbeoordeling worden aangevraagd.