Commissie van Beroep

De commissie van beroep is belast met het doen van uitspraken in beroepszaken van leden. Zij behandelt de zaken met een quorum van 3 leden. De uitspraken van de commissie van beroep zijn bindend, behoudens in registratiegeschillen.

De commissie bestaat uit de volgende AVS leden:

NaamFunctieEmail
B. BlaakVoorzitter
A. OomenLid
P. MulderLid

Algemeen Contact adres:
Galvaniweg 8 · 8071 SC · NUNSPEET · NEDERLAND
Telefoon: 0341-217181 · E-Mail: info@avsweb.nl


Toelichting op de beroepsindiening en procedure

Ieder lid van de vereniging heeft het recht om in beroep te gaan tegen besluiten die zijn genomen door het o.a. AVS bestuur, AVS commissies of het AVS stamboekkantoor. Wel zijn er bepaalde voorwaarden en termijnen van toepassing, zie onderstaand schema.

Indienen van een beroep is in principe altijd toegestaan, echter niet altijd is er beroep mogelijk.  Daar waar beroep mogelijk is, staat het in de reglementen omschreven. De commissie van beroep zal binnen de gestelde termijn aangeven of een beroep gegrond is of niet, in eerste instantie gebaseerd op de beroepsmogelijkheden die worden aangeboden in de diverse AVS reglementen. Indien nodig mag de commissie van beroep het bestuur verzoeken om beroepsmogelijkheden te verruimen.

Standaard beroepsmogelijkheden zoals deze staan vermeld in de statuten en de reglementen van het AVS:

In de Statuten:

Artikel 8.
2. Indien daarvoor naar het oordeel van het bestuur zeer bijzondere redenen zijn, heeft het bestuur het recht het lidmaatschap te weigeren. Alsdan deelt de secretaris de betrokkene dit binnen veertien dagen bij aangetekend en gemotiveerd schrijven mede. De aanvrager kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de commissie van beroep.

Artikel 30.
Onverminderd de straf van opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap overeenkomstig artikel 9 sub d en e is het bestuur der vereniging bevoegd te berispen, te schorsen of te beboeten met een nader bij de reglementen vast te stellen bedrag. Het kan hiertoe, besluiten indien leden, ereleden of leden van verdienste handelen of gehandeld hebben in strijd met deze statuten of de wettige reglementen danwel daarop steunende, besluiten van de algemene vergadering. Tegen een dergelijke maatregel van het bestuur der vereniging kan men in beroep gaan bij de commissie van beroep.

In het huishoudelijk reglement:
Artikel 17.
Tot ontzetting uit het lidmaatschap als bedoel in art. 9 sub e der statuten is het bestuur bevoegd wanneer een lid de verplichtingen uit hoofde van statuten of reglementen niet nakomt of daarmee in strijd handelt of kennelijk in enig opzicht de vereniging benadeelt. Beroep op de commissie van beroep staat open.

In het Stamboekreglement:
Artikel 39
1. inzake inschrijvingsgeschillen kan een lid van de vereniging zich wenden tot de Commissie van Beroep. Het bestuur is gehouden op basis van het door de Commissie van Beroep uitgebrachte rapport het aan het geschil ten grondslag liggende besluit opnieuw in overweging te nemen.

2. Tegen boetes, opgelegd op grond van dit reglement, kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep voor zover de boete ten minste € 150,- per geval bedraagt.

In het keuringsreglement:
Artikel 19
1. Met uitzondering van het gestelde in artikel 18 sub 3 geldt dat indien de hengst een gebrek heeft dat voorkomt op de lijst, bedoeld in artikel 18, is de hengst afgekeurd en worden geen deklicentie en andere bescheiden voor dekkingen afgegeven.

2. Tegen afkeuring van een hengst kan beroep worden ingesteld bij de in artikel 24 lid c van de Statuten bedoelde commissie van beroep, tegen overlegging van een verklaring van een door het bestuur goedgekeurde veterinaire kliniek en/of laboratorium, inhoudende dat de betreffende hengst het genoemde gebrek niet heeft.

3. Bij de behandeling van een dergelijk beroep kan de commissie van beroep besluiten een deskundigenrapport te verlangen van een door haar aangewezen kliniek of (andere) deskundigen, waaraan de eigenaar van de hengst gehouden is zijn medewerking te verlenen. Alle kosten die hierop betrekking hebben komen voor rekening van de eigenaar. De commissie van beroep kan verlangen, dat voorafgaande aan de tenuitvoerbrenging van dat door de commissie bepaalde deskundigenonderzoek, door de eigenaar een waarborgsom wordt gestort in de kas van de Vereniging.

TERMIJNEN EN VOORWAARDEN


Voor de formele beroeps indiening en -procedure zie artikel 36 van het Huishoudelijk Reglement