INSCHRIJFVOORWAARDEN, RICHTLIJNEN EN ECAHO REGELS TBV AVS NATIONALE SHOWS


ALGEMEEN
AVS shows zijn geaffilieerd aan de ECAHO en onderworpen aan de ECAHO reglementen voor shows. Deze regels zijn bindend voor showorganisaties, juryleden en deelnemers van stamboeken en/of verenigingen, aangesloten bij de ECAHO. De originele Engelstalige teksten van de ECAHO-regels zijn als bijlage toegevoegd en primair van toepassing op alle paarden en deelnemers op ECAHO shows. Onderstaande regels en richtlijnen zijn aanvullingen op de ECAHO regels die gelden op AVS Nationale shows. 

PRIVACY
Met de inschrijving voor een AVS evenement gaat de ondergetekende akkoord dat namen en plaatsen van fokkers, eigenaren, ruiters en voorbrengers van het desbetreffende paard worden vermeld in de catalogus, op de AVS website en eventueel op andere media als officiele AVS publicaties, internet en livestream. 

AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie van de AVS Shows en het AVS zelf, zijn niet aansprakelijk voor de dood, verwonding, ziekte of schade aan enig persoon, dier of materieel eigendom hoe dan ook ontstaan. Verder is het een voorwaarde van inschrijving dat iedere inschrijver de organisatie vrijwaart van enige stappen, kosten, eisen, wensen of aansprakelijkheid als gevolg van zakelijke of juridische verwikkelingen. De organisatie aanvaart tevens geen aansprakelijkheid voor kosten gemaakt door de inschrijvers naar aanleiding van deze show.

BETALING
De ondertekenaar van het inschrijfformulier verklaart op de hoogte te zijn met alle voorwaarden en met het ondertekenen van het inschrijfformulier verantwoordelijk te zijn voor de aanmelding, deelname en betaling van het betreffende veulen en/of paard conform de tarieven van het AVS. In geval van achterstallige betalingen van financiële verplichtingen jegens de vereniging in enige vorm dient dat bedrag allereerst betaald te zijn alvorens deelname aan de desbetreffende show mogelijk is. Betaling voor deelname en stalling dient uiterlijk te geschieden vóór aanvang van de respectievelijke rubriek bij het showsecretariaat. INDIEN DE BETALING NIET TIJDIG VOLDAAN IS, WORDT HET BETREFFENDE PAARD VAN DEELNAME UITGESLOTEN! Het paardenpaspoort, alsmede die van de moeders van deelnemende veulens, dienen te worden meegebracht naar het showsecretariaat ter verkrijging van een rugnummer. Het showsecretariaat zal een half uur na het einde van de show gesloten zijn. Eigenaren van paarden die hun deelname afmelden na de definitieve sluitingsdatum, of die afwezig blijven op een keuring, ook op veterinaire gronden, blijven verplicht de inschrijfgelden te betalen. Reeds betaalde inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

INSCHRIJFVOORWAARDEN
De ‘initiële sluitingsdatum’ voor inschrijvingen wordt vermeld bij de aankondiging van het evenement. Aanmeldingen ontvangen na de  ‘initiële sluitingsdatum’ worden alleen geaccepteerd met goedkeuring van de organisatie. De ‘definitieve sluitingsdatum’ is de datum van de laatst geaccepteerde inschrijving. 
Rubrieken worden uitgeschreven volgens de AVS standaardindeling. De show staat open voor alle bij het AVS ingeschreven Arabische Volbloedpaarden waarvan de geregistreerde eigena(ar)en aan al hun lidmaatschapsvoorwaarden hebben voldaan met de volgende voorwaarden:

 • Indien het paard nog niet op naam is overgeschreven, wordt het paard op naam van de laatst bekende eigenaar in de catalogus opgenomen.
 • Voor importpaarden geldt dat uiterlijk per aanvang van de rubriek waarin het paard moet deelnemen, de betaling, de schets en het exportcertificaat tbv een definitieve registratie bij het AVS ontvangen dienen te zijn, zodat het paard met een AVS registratienummer ter keuring kan worden gebracht.
 • Bij afmelding na de ‘definitieve sluitingsdatum’ blijft het inschrijfgeld en het stallingsgeld verschuldigd.
 • Inschrijfformulieren voor veulenrubrieken worden alleen geaccepteerd indien het veulen op de showdatum minimaal 4 weken oud zal zijn en de geboorteaangifte en/of de dekbon op het AVS kantoor zijn ontvangen.
 • Indien een paard op een ”AVS National C Show” drie maal seniorkampioen, drie maal libertywinnaar of drie maal winnaar is geworden van een zadelrubriek is geworden, zal dit paard voor verdere deelname aan die respectievelijke rubriek, categorie of klasse op ”AVS National C Shows” in Nederland worden uitgesloten, met dien verstande dat voor deelname aan de “AVS National Championships Show” geen voorwaarden worden gesteld.
 • Indien het maximum aantal ingeschreven paarden paarden meer dan 100 is mag het AVS besluiten om voorrang te verlenen aan nog niet in dat kalenderjaar op Nationale C shows geshowde paarden.

EXTRA RUBRIEKEN NATIONAL CHAMPIONSHIP SHOW

 • Fokgroepen van Hengsten of Merries, kunnen inschrijven met tenminste 3 nakomelingen; De deelname is gratis. Boxen zijn voor eigen kosten.
 • Hengstengala is een galarubriek waar men een hengst mag promoten die heeft voldaan aan alle Nederlandse licentievoorwaarden. Presentatie mag aan de hand, in liberty of onder de man. De deelname is gratis, eventuele boxen zijn voor eigen rekening.
 • De Ster, Fok- en Prestatiepredikatenuitreiking rubriek is bedoeld voor paarden die in het jaar van de Nationale Championship Show een Ster of een Fokpredikaat hebben ontvangen of in het verleden een Prestatiepredikaat ontvingen. Zij zullen dit tijdens deze rubriek in ontvangst mogen nemen. Paarden met een prestatiepredikaat worden zoveel mogelijk geacht om onder het zadel de predikaatplak in ontvangst te nemen. De deelname is gratis, eventuele boxen zijn voor eigen rekening.
 • Amateurrubrieken zijn bedoeld om de échte amateur een kans te geven om deel te nemen aan de National Championship Show en te strijden voor de titel beste amateurpaard van de show. Zie HIER voor de regels en richtlijnen voor deelname aan Amateurrubrieken.

SPLITSEN, SAMENVOEGEN EN VERVALLEN VAN RUBRIEKEN
Een klasse mag gesplitst worden vanaf 11 paarden of meer. Alleen bij de senior merrie- en/of merrierubrieken, zal bij minder dan 3 deelnemers een rubriek worden samengevoegd met een naaste rubriek van het zelfde geslacht. De ruinenrubriek zal altijd doorgang hebben ongeacht het aantal deelnemers; juniore- en seniore ruinenrubrieken mogen bij minder dan 3 deelnemers samengevoegd worden tot één ECAHO erkende rubriek ruinen.

VETERINAIRE ZAKEN
Paarden met duidelijke klinische symptomen van een ziekte mogen worden uitgesloten ter beoordeling van de Disciplinaire Commissie. Als er sprake is van een besmettelijke ziekte moet het paard onmiddellijk worden geïsoleerd en zal deze worden uitgesloten van de show. Voor alle showpaarden, behoudens veulens, dient een geldig bewijs van vaccinatie tegen influenza te worden getoond conform ECAHO norm. Zadelrubriek- en Premiekeuringspaarden moeten minimaal voldoen aan de KNHS norm. Niet correct geënte paarden kunnen beboet worden en/of mogen niet deelnemen en worden verzocht het terrein z.s.m. te verlaten.

Voor ECAHO Influenza entings-eisen voor paarden op ECAHO geaffilieerde evenementen, klik HIER
   
UITGESLOTEN PAARDEN
De enige paarden die aanwezig mogen zijn op het showterrein zijn:

 • Paarden en veulens welke vooraf binnen de gestelde termijn schriftelijk zijn aangemeld bij het stamboekbureau
 • Zogende merries, waarvan het veulen deelneemt aan de show
 • Niet gespeende veulens, waarvan de moeder deelneemt aan de show of keuring
 • Paarden, die op uitnodiging van het AVS ter opluistering aanwezig zijn

STARTVOLGORDE
De startvolgorde is niet altijd de volgorde van inschrijving, In principe wordt de geboortedatum als volgorde gehanteerd, jongste paard als eerste. Er kan dus geen verzoek gedaan worden voor een bepaalde plaats in de volgorde door de inschrijver.Wel mag op de dag van de show bij de DC gevraagd worden om paarden voorgebracht door dezelfde trainer indien mogelijk niet gelijk na elkaar te hoeven presenteren.

AVS REGELS LIBERTY
De Liberty klasse staat open voor paarden vanaf 4 jaar. Deelnemers aan de Liberty klasse mogen niet ook meedoen aan een rubriek “aan de hand” tenzij  t.a.v. het betreffende paard, het mogelijk is om de liberty rubriek na het respectievelijke kampioenschap gehouden kan worden. Paarden die 3 maal winnaar zijn geweest van de libertyrubriek op een Nationale C show, zijn welkom op de jaarlijkse Nationale Championship Show maar zijn uitgesloten van deelname op de Nationale C Shows. De Liberty is geen ECAHO erkende rubriek. De regels voor de liberty klasse op Nationale C en Championship Shows worden op Nationaal niveau vastgesteld. Het is NIET meer toegestaan om het paard in thema, d.w.z. verkleed, voor te brengen. De voorbrenger is wel vrij in de keuze van kledij. Alle ECAHO regels t.a.v. het toiletteren van paarden zijn ook van toepassing op de libertypaarden. Paarden die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen door de DC niet worden toegelaten in de hoofdring. De Liberty klasse wordt gejureerd door minimaal twee juryleden. De paarden worden eerst opgesteld voor de jury, aan de hand gestapt en vervolgens gedurende ongeveer 1 minuut in vrijheid getoond. Het paard dient na het gegeven eindsignaal zo vlot als mogelijk te worden aangelijnd. Het eindsignaal is in principe het moment dat de muziek wordt gestopt, tenzij een ander signaal is bepaald door de organisatie. Er worden door de jury punten gegeven volgens het 20 puntensysteem voor Type & Beweging, waarbij de punten voor beweging dubbel tellen.
Er worden geen punten meer gegeven voor harmonie tussen voorbrenger en paard. Ook het te laat of geassisteerd vangen van het paard heeft geen consequenties voor de punten. In geval van een ex equo geven de punten voor beweging de doorslag. Indien ook deze gelijk zijn, geeft één jurylid, gekozen door loting, zijn of haar voorkeur.

VEULENS
Veulens mogen niet voorgebracht worden aan metalen halsters of halsters met een kinketting. Veulens moeten minimaal 4 weken oud zijn en mogen geheel of gedeeltelijk geschoren ter keuring verschijnen. Veulens t/m 6 maanden oud moeten aan de voet van de moeder worden voorgebracht.
 

IDENTIFICATIE

Voor veulens die geshowd worden aan de voet van de genetische moeder is alleen vereist dat de veulenaangifte is ontvangen op het stamboekkantoor ten tijde van de inschrijving.

Veulens ouder dan 6 maanden die zonder een moeder geshowd worden, veulens uit Embryo Transfer en veulens die aan de voet van een adoptiemoeder worden geshowd. maar nog geen paspoort hebben, dienen op zijn minst te zijn voorzien van een chip en een kopie van een officieel registratieformulier van het AVS met daarop minimaal vermeld; het chipnummer en de aftekeningen.         

Genetische-, Draag- of Adoptiemoeders moeten te allen tijde correct gechipt en geënt zijn én in het bezit zijn van een geldig paardenpaspoort.


Veulens mogen tijdens de individuele beoordeling -OF- in vrijheid getoond worden -OF- aan de hand draven. In de voorring, de gezamenlijke voorstelronde- en prijsuitreiking moeten veulens te allen tijde aangelijnd zijn.

OVERALL VEULENKAMPIOENSCHAP
De organisatie mag de winnaars van de hengstveulen- en de merrieveulenrubriek laten strijden tegen elkaar om de eer van het beste overall veulen. 

PUNTENSYSTEEM
Tijdens deze Shows wordt er in de ECAHO erkende rubrieken aan de hand op 5 onderdelen gekeurd en wordt het 20 punten systeem toegepast, ook voor de veulenrubrieken. Vanaf 2014 worden hoofd en hals apart gejureerd en gepunt. Het gemiddelde van de punten voor hoofd en voor hals zal tellen als de score voor het onderdeel hoofd/hals.

KAMPIOENSCHAPPEN
Bij meer dan één rubriek per categorie (juniormerries, juniorhengsten, seniormerries en seniorhengsten en ruinen)  gaan de twee hooggeplaatste paarden door naar hun betreffende kampioenschap. Indien er maar één rubriek is in een categorie is de plaatsing in de rubriek tevens de kampioenschapsvolgorde (Ruinen, Merrieveulens en hengstveulens)  In de kampioenschappen zal vanaf 2014 door de juryleden punten worden gegeven aan hun voorkeurspaarden. 4 punten voor goud, 2 punten voor zilver en 1 punt voor brons. De optelling van alle punten van alle juryleden bepaald de uitslag van het kampioenschap. Uitzondering daarop (m.i.v. 2019) is, dat de gouden medaille altijd gaat naar het paard wat de meeste voorkeursstemmen voor goud heeft gehad.

MINIMALE LEEFTIJD VOORBRENGERS
De minimale leeftijd van voorbrengers is 16 jaar voor hengsten vanaf 3 jaar en ouder en 12 jaar voor hengsten jonger dan 3 jaar, merries en ruinen. waarbij geldt dat eigenaren die hun paarden laten voorbrengen door minderjarigen, doen dat onder hun eigen verantwoordelijkheid.

BEST OF SHOW – NATIONAL C SHOWS
Indien van toepassing zal de titel “Best of Show” gegeven worden aan de door de jury uit de alle ECAHO- en veulenkampioenen gekozen paard. Indien er een “best overall veulenkampioenschap” is gehouden mag alleen de winnaar van dát overall veulenkampioenschap meedoen aan Best of Show.  De jury overlegt niet en vult een individueel stembriefje in. In geval van gelijke stemmen zijn de ECAHO “Rules forTies and Championships” van toepassing. 

BEST GEFOKT NEDERLANDS ARABISCH VOLBLOEDPAARD – NATIONAL CHAMPIONSHIP SHOW

De titel van best gefokt Nederlands Arabisch Volbloedpaard wordt alleen vergeven op de National Championship Show. Uit iedere ECAHO erkende rubriek (amateurrubrieken uitgezonderd) kwalificeert zich één kandidaat, zijnde het hoogst gerangschikte, in Nederland geboren paard. Al deze paarden én de winnaar van de Hannie Wehkamp trofee, zullen aan het einde van de dag strijden om de titel best gefokt Nederlands Arabisch Volbloedpaard. De jury overlegt niet en vult een individueel stembriefje in. In geval van gelijke stemmen zijn de ECAHO “Rules for Ties and Championships” van toepassing. 

BEST BEWEGEND PAARD OP DE NATIONAL CHAMPIONSHIP SHOW

In tegenstelling tot eerdere jaren aangaande “best bewegend paard”, zal deze prijs worden toegekend aan het paard met de hoogste punten van de dag voor beweging. Alleen bij een ex-equo in de hoogste punten voor beweging zullen slechts die paarden terugkeren om te stappen en te draven in de hoofdring alwaar de jury een winnaar zal kiezen.


AVS REGELS VOOR AMATEURRUBRIEKEN OP NATIONALE SHOWS
Voor deze regels klik HIER

ECAHO PLEASURE CLASSES NATIONALE C- EN CHAMPIONSHIP SHOWS
Voor een uittreksel van de ECAHO regels tav Pleasurerubrieken  klik HIER (bron blijft het laatste ECAHO GreenBook) 
 
ECAHO RULES (BLUE BOOK)
Voor als deze regels ga naar de ECAHO dowload office

ECAHO ENTINGSREGELS IN HET NEDERLANDS
Voor al deze regels klik HIER (bron blijft het laatste ECAHO BlueBook)