VEULENGEBOORTE, AANGIFTE EN REGISTRATIE


Wij verzoeken u dringend onderstaande regels in acht te nemen om de administratie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Aangifte geboorte veulen
Het GEBOORTEBERICHT of het ORIGINELE buitenlandse equivalent is meestal de dekbon van de hengstenhouder. Deze dient u zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend binnen 2 weken na de geboorte van het veulen aan het stamboek kantoor te sturen. Veulens welke één maand na geboorte worden aangemeld voor registratie, worden belast met extra kosten. 
Mocht u in het bezit te zijn van een dekbon maar uw merrie is gust gebleven of heeft het veulen verloren vragen wij u toch om de dekbon in te sturen voor een correcte afhandeling van onze administratie. Dit geldt ook voor veulens die:

 • dood geboren zijn
 • levend geboren zijn, doch enkele uren/dagen na de geboorte gestorven zijn
 • mismaakt geboren zijn.

Deze aangifte dient dus ook te geschieden middels het insturen van het GEBOORTEBERICHT/DEKBON. 
Gaarne hierop vermelden waarom er geen registratie plaats hoeft te vinden.
Indien er veterinaire zaken vermeldenswaardig zijn t.b.v. van onze statistieken aangaande SCIDCALFS, OAAM of andere vermeldingswaardige afwijkingen,  vernemen wij dat ook graag  

Juiste naamgeving
Conform artikel 11 van het stamboekreglement wijzen wij u op het volgende:

 • paarden mogen in het stamboek niet worden ingeschreven onder namen die aanleiding tot verwarring kunnen geven. Zo mogelijk moet vermeden worden dat eenzelfde naam meermaals in het stamboek zal worden gebruikt. Zonodig zullen namen, in overleg met de eigenaar worden gewijzigd.
 • Een naam van een te registreren paard is gebonden een maximum van 32 karakters inclusief spaties en dienen voor te komen in het Nederlandse alfabet. Het gebruik van cijfers voor, in of achter een naam is niet (meer) toegestaan. 

Tenaamstelling fokker
Conform artikel 24 van het stamboekreglement zal de fokker van het veulen, de eigenaar van de merrie ten tijde van de dekking zijn, zoals vermeld op het stamboekpapier van de merrie. In geval van huur of lease van de merrie bestaat de mogelijkheid om door de eigenaar van de merrie een andere fokker van het veulen op te geven. Dit dient dan uiterlijk tesamen met de veulenaangifte van het betreffende veulen schriftelijk aan het stamboek kantoor te worden doorgegeven d.m.v. een formulier Verklaring Verhuur van Merries. Klik HIER om een formulier Verklaring Verhuur van Merries te downloaden.

Bij inschrijving van het veulen wordt dan de opgegeven fokker als eigenaar en fokker op het stamboekpapier vermeld. Hiervoor worden dan administratiekosten berekend ten bedrage van één overschrijving, dit in tegenstelling tot de dubbele overschrijvingskosten die anders voor de merrie berekend zouden worden. Wijziging van registratie aanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen.

Verboden reproductie methoden

M.i.v. 2021 moeten alle veulenaagiftes vergezeld worden met een aanvullende verklaring. Hierop verklaart de fokker dat het veulen niet geboren is uit enige vorm van door de WAHO verboden reproductiemethoden. Dit formulier moet naar waarheid worden ondertekend. Onjuiste verklaringen kunnen verregaande (financiele) consequenties hebben voor de fokker van het veulen. 

DNA-onderzoek
Conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 2010, worden m.i.v. 2011 alle veulens verplicht op SCID en CA getest tegelijkertijd met de DNA-ouderschapscontrole. De kosten voor DNA-ouderschapscontrole voor een veulen staan vermeld op de AVS tarievenlijst en komen standaard ten laste van de eigenaar van het veulen. 

Factuur
Na het insturen van het geboortebericht ontvangt u een bericht van ons ter confirmatie van ontvangst van de aangifte en met de vraag of u vrijwillig ook LFS en OAAM wilt laten testen. Dit kan voor circa € 18,- extra meegenomen in de veulentest.
Hierna wordt u een factuur voor de registratie van het veulen toegestuurd. Deze factuur specificeert alle kosten die van toepassing zijn op de registratie en een confirmatie van de spelling van de naam van het veulen. Aan de hand van de binnengekomen geboorteberichten bepaalt de schetser zijn/haar route. Hij/zij neemt van tevoren contact op met de fokker om een afspraak te maken en zal dan komen om het veulen te chippen, te schetsen en haren te trekken voor het DNA onderzoek.

BELANGRIJK:
Betaal de factuur zo spoedig mogelijk, ruim vóór de datum van 6 maanden na de geboorte want:

 • De Nederlandse wet schrijft voor dat een veulen ouder dan 6 maanden een paspoort en chip moet hebben. Indien bij controle dit niet het geval is, kunt u beboet worden.
 • Indien de betaling én al het definitieve papierwerk niet voor het verstrijken van de 6 maanden na de geboorte op het stamboekkantoor ontvangen is, is het AVS bij de wet verplicht om het veulen automatisch aan te merken als ongeschikt voor de slacht.

Verandering van stal- / weideadres
Indien het veulen is / wordt overgebracht naar een ander adres dan het opgegeven staladres dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven via het aanvraagformulier of rechtstreeks aan het stamboek kantoor te Utrecht. Wij attenderen u erop dat indien de schetser onverrichter zake naar u afreist, wij de extra door hem gemaakte reiskosten bij u in rekening moeten brengen.

In principe heeft het van Haeringen laboratorium DNA materiaal van alle in Nederland geboren e/o geimporteerde ouderdieren. Er zijn echter gevallen waar extra voorwaarden worden gesteld:

 • Ouderdieren die in 1990 of daarna in Nederland zijn gebloodtyped: Voor deze categorie zijn geen extra handelingen benodigd. Voor het DNA-onderzoek bij deze ouderdieren zijn geen kosten verschuldigd.
 • Vader is een in het buitenland geregistreerde hengst: Indien van de buitenlandse hengst alleen het bloedgroepenonderzoek heeft plaatsgevonden, moet van de veulens voor verificatie van de afstamming wel bloed worden afgenomen, dit tegen het gangbare tarief voor bloedgroepen-onderzoek
 • Moederdier is geïmporteerd: Indien er geen bloed aanwezig is op het Van Haeringen Laboratorium, moet ter verificatie van de afstamming van het veulen, ook bij de moeder haren worden getrokken ten behoeve van DNA-onderzoek. Voor het DNA-onderzoek bij moeder en veulen wordt een gezamenlijk tarief gehanteerd
 • Ouderdieren die voor 1990 in Nederland zijn gebloodtyped: Op dit bloed kan geen DNA-onderzoek worden toegepast. Van deze paarden moet haar worden getrokken. Dit is kostenloos.

Voor alle categorieën ouderdieren die niet onder punt 1 t/m 4 vallen geldt het tarief voor DNA-onderzoek

Het DNA-onderzoekmateriaal wordt pas na betaling van de verschuldigde kosten, aan het Van Haeringen Laboratorium gezonden. Na een correcte afstammingsuitslag zal tot registratie worden overgegaan.

Dekking buitenlandse hengst:
Voor veulens die voor registratie worden aangemeld met een buitenlands dekbewijs en/of geboortebericht van een buitenlands geregistreerde hengst, een extra vergoeding verschuldigd als afdracht voor bijkomende werkzamheden.

Verdere kosten die in rekening worden gebracht:

 • schetsen/paspoort
 • indien door het AVS gedaan: chippen
 • registratiekosten

Tijdige registratie
Alleen voor veulens die in het kalenderjaar van de geboorte worden geregistreerd gelden de standaardtarieven. Indien een veulen wordt geregistreerd  op of na 1 januari van het kalendarjaar na het geboortejaar geldt een eerste verhoging van het tarief. Indien een veulen wordt geregistreerd  op of na 1 februari van het kalendarjaar na het geboortejaar geldt een tweede verhoging. Voor deze en andere atrieven raadpleeg de AVS tarievenlijst.

Procedure harentrekken bij plotseling overlijden van de merrie
Bij paarden blijken de manen betrouwbaar DNA materiaal te zijn. Vanaf de halsvlakte gezien is het eenvoudig bij het begin van de manenkam een pluk haar te trekken.

 • Losse haren eerst wegvegen. (die kunnen van een amder paard zijn)
 • Haren niet afknippen ! Trekken is noodzakelijk om haarwortels t.b.v. DNA te bemachtigen. + 20 haarwortels is genoeg.
 • Pas op dat er geen haar van een ander paard per ongeluk achter bijv. een ring blijft hangen en zo vermengt wordt
 • Het plastic zakje met haren bij voorkeur in een gesloten envelope en buiten zonlicht bewaren.
 • Naam en registratienummer van de overleden merrie op de envelope schrijven en met het stamboek kantoor overleggen hoe verder te handelen!

Tot slot verzoeken wij u uw medewerking te willen verlenen aan de veulencontroleur door:

 • het gereedhebben van het papier van de moeder t.b.v. de controle van moeder en het veulen
 • bij voorkeur moeder én veulen tezamen op het afgesproken adres te hebben
 • bij het schetsen en haren trekken dient het veulen droog en schoon te zijn en moeten de benen gewassen te zijn t.b.v. het zo goed mogelijk waarnemen van de  aftekeningen en kruinen
 • van de moeder, indien DNA-onderzoek moet plaatsvinden, moeten de haren ook droog zijn.
 • ook voor de voor een eventuele schetscontrole van de moeder moeten ook haar aftekeningen en kruinen duidelijk zichtbaar zijn.
 • het veulen dient handzaam aan een halster te zijn

Mocht de schetser, door het in gebreke blijven van één deze punten, besluiten om een andere afspraak te maken, dan worden er voorrijkosten van € 0,28/km in rekening gebracht.