Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering – of ook wel populair de ALV genoemd – is het hoogste orgaan binnen het AVS. Dit is de enige plek waar het beleid van het AVS formeel en op democratische wijze gewijzigd en aangestuurd kan worden.
Op de ALV wordt gestemd over zaken die door het bestuur, of door de leden op de agenda zijn gezet. Tevens worden bestuursleden en bepaalde commissieleden aldaar verkozen. De AVS-leden zijn op deze wijze zelf “het AVS” en bepalen op de ALV het beleid wat het bestuur dat jaar moet uitvoeren.
De ALV moet volgens onze reglementen jaarlijks vóór juni worden gehouden en normaal gesproken vindt deze plaats tegen het einde van de maand mei.

Hieronder nog enkele reglementspunten, aan de hand waarvan een ordelijke vergadering wordt georganiseerd en uitgevoerd:

  •  Details aangaande vergaderpunten op bovenstaande conceptagenda zullen uiterlijk 8 weken voor de vergaderdatum worden gepubliceerd op de AVS website, of kunnen vanaf die dag kosteloos op uw verzoek aan u verstuurd worden.
  • Dit is tevens een uitnodiging aan alle leden van het AVS om tot uiterlijk vier weken voor de vergadering, schriftelijk en gemotiveerd agendapunten voor te dragen. Ongemotiveerde agendapunten worden niet in behandeling genomen.
  • In geen der vergaderingen wordt gestemd over punten die niet als zodanig op de agenda staan
  • Tot het stellen van (tegen)kandidaten voor vacatures in het bestuur, kascontrolecommissie, stamboekcontrolecommissie en commissie van beroep, zijn naast het bestuur, tenminste 10 gewone leden der vereniging bevoegd. De kandidaatstelling (ondertekend door de hiervoor bedoelde leden) en een door de kandidaat ondertekende schriftelijke verklaring dat hij een eventuele benoeming aanvaard, dienen tenminste drie weken voor de te houden vergadering ten kantore van de vereniging te worden ingediend, met in achthouding dat eerst óók aan het gestelde in punt B voldaan dient te worden
  • Voorstellen tot wijzigingen van de statuten en/of reglementen dan wel voorstellen tot het amenderen van door het bestuur voorgestelde wijzigingen van de statuten en/of reglementen dienen, door tenminste 10 gewone leden der vereniging ondertekend, tenminste drieweken voor de te houden vergadering ten kantore, van de vereniging te worden ingediend, met in achthouding dat eerst óók aan het gestelde in de 2e bullet voldaan dient te worden
  • Indien er bij verkiezingen van voorgedragen functionarissen slechts één kandidaat is zal deze persoon bij acclamatie verkozen worden. Tegenstemmen zonder tegenkandidaat is dus niet mogelijk.
  • De definitieve agenda zal uiterlijk twee weken voor de vergadering worden gepubliceerd op de AVS website of kan op verzoek kosteloos worden toegestuurd.
  • De algemene vergadering wordt gevormd door de leden der vereniging, voorzover zij niet geschorst zijn en mits zij tijdig aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan. Degenen, die niet aan deze voorwaarden voldoen, hebben geen toegang tot de algemene vergadering tenzij door het bestuur anders is bepaald.  Niet-leden dienen zich aan te melden via het stamboekkantoor 
  • Alleen volledig ingevulde AVS machtigingsformulieren, van bevoegde leden, vergezeld met een kopie ID van de machtiger, zijn geldig