Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering - of ook wel populair de ALV genoemd - is het hoogste orgaan binnen het AVS. Dit is de enige plek waar het beleid van het AVS formeel en op democratische wijze gewijzigd en aangestuurd kan worden.
Op de ALV wordt gestemd over zaken die door het bestuur, of door de leden op de agenda zijn gezet. Tevens worden bestuursleden en bepaalde commissieleden aldaar verkozen. De AVS-leden zijn op deze wijze zelf "het AVS" en bepalen op de ALV het beleid wat het bestuur dat jaar moet uitvoeren.
De ALV moet volgens onze reglementen jaarlijks vóór juni worden gehouden en normaal gesproken vindt deze plaats tegen het einde van de maand mei.

Hieronder vindt u nog enkele reglementspunten, aan de hand waarvan een ordelijke vergadering wordt georganiseerd en uitgevoerd:
  • De aankondiging vergezeld van een concept-agenda wordt minimaal 2 maanden (minimaal 4 weken, in geval van een Buitengewone ALV) van tevoren gepubliceerd op de AVS website. Daarvan wordt tevens melding gemaakt in het AVS Magazine wat alle leden ontvangen
  • Details aangaande vergaderpunten op de concept-agenda zullen uiterlijk 8 weken voor de vergaderdatum worden gepubliceerd op de AVS website, of kunnen vanaf die dag kosteloos op verzoek verstuurd worden.
  • Tevens is de aankondiging van de conceptagenda een uitnodiging aan alle leden van het AVS om tot uiterlijk vier weken voor de vergadering, schriftelijk en gemotiveerd agendapunten voor te dragen.
  •  In geval van voorgenomen verkiezing van functionarissen, ontvangen de leden door de zorg van het bestuur tenminste vier weken vóór de vergadering de namen van personen die door het bestuur worden voorgedragen.
  • In geen der vergaderingen wordt gestemd over punten die niet als zodanig op de agenda staan !
  • Tot het stellen van (tegen)kandidaten voor vacatures in het bestuur, kascontrolecommissie, stamboekcontrolecommissie en commissie van beroep, zijn naast het bestuur, tenminste 10 gewone leden der vereniging bevoegd. De kandidaatstelling (ondertekend door de hiervoor bedoelde leden) en een door de kandidaat ondertekende schriftelijke verklaring dat hij een eventuele benoeming aanvaard, dienen tenminste drie weken voor de te houden vergadering ten kantore van de vereniging te worden ingediend.
  • Voorstellen tot wijzigingen van de statuten en/of reglementen dan wel voorstellen tot het amenderen van door het bestuur voorgestelde wijzigingen van de statuten en/of reglementen dienen, door tenminste 10 gewone leden der vereniging ondertekend, tenminste drie weken voor de te houden vergadering ten kantore van de vereniging te worden ingediend, met inachthouding van de regel dat uiterlijk 4 weken voor de vergadering de wijziging als agendapunt moet worden aangemeld
  • Indien er bij verkiezingen van voorgedragen functionarissen slechts één kandidaat is, zal deze persoon bij acclamatie verkozen worden. Tegenstemmen zonder tegenkandidaat is dus niet mogelijk
  • Stemmen over beleidsonderwerpen gebeurt d.m.v. handopsteken. Stemmen over personen gebeurt schriftelijk en anoniem
  • De definitieve agenda zal uiterlijk twee weken voor de vergadering worden gepubliceerd op de AVS website en kan op verzoek kosteloos worden toegestuurd